Endokrynopatie u zakażonych HIV i HCV

Endocrine dysfunctions in HIV- and HCV-infected patients

Waldemar Misiorowski

Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital Bielański – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, Tel.: (22) 834 31 31

Wpłynęło: 09.05.2016

Zaakceptowano: 23.05.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016022

Forum Zakażeń 2016;7(3):217–224

Streszczenie: Endokrynopatie w przebiegu przewlekłych zakażeń wirusowych (HIV, HCV) obejmują szerokie spektrum zaburzeń. Infekcja wirusowa może bezpośrednio wpływać na czynność prawie wszystkich narządów wydzielania wewnętrznego. Częściej, z powodu zakażeń oportunistycznych i nowotworów w stanie obniżonej odporności, dochodzi do wtórnych zaburzeń endokrynologicznych. Złożone interakcje pomiędzy zakażeniem wirusowym i układem hormonalnym mogą przejawiać się następującymi obrazami klinicznymi: od subtelnych, subklinicznych zaburzeń biochemicznych, do jawnej niewydolności gruczołowej. Leczenie antyretrowirusowe, a także inne przyjmowane przez chorego leki, również mogą prowadzić do negatywnych skutków endokrynologicznych. Znacznie mniej wiadomo o zaburzeniach hormonalnych w przebiegu przewlekłego zakażenia HCV, poza szeroką dokumentacją bezpośredniego wpływu tego zakażenia oraz leczenia interferonem na funkcję tarczycy. Ocena czynności układu wydzielania wewnętrznego powinna przebiegać podobnie jak u innych pacjentów z podejrzeniem zaburzeń endokrynologicznych. Dostępne opcje terapeutyczne wykazały istotny korzystny wpływ na poprawę jakości życia i śmiertelności długoterminowej u pacjentów z AIDS.

Słowa kluczowe: endokrynopatie, HCV, HIV, leczenie antyretrowirusowe

Abstract: Endocrine dysfunctions in HIV-infected patients encompasses a broad spectrum of disorders. Almost all the endocrine organs are virtually affected by chronic HIV infection. HIV can directly alter glandular function. More commonly secondary endocrine dysfunction occurs due to opportunistic infections and neoplasms in immunocompromised state. The complex interaction between chronic viral infection and endocrine system may be manifested as subtle biochemical and hormonal perturbation to overt glandular failure. Antiretroviral therapy as well as other essential medications often result in adverse endocrinal consequences. Much less is known about hormonal disorders due to chronic HCV infection, except for extensive documentation of the direct impact of this infection, as well as interferon treatment, on the thyroid function. Endocrinal evaluation should proceed as in other patients with suspected endocrine dysfunction. Available treatment options have been shown to improve quality of life and long-term mortality in AIDS patients.

Key words: antiretroviral therapy, endocrinopathy, HCV, HIV