Fosfomycyna w ciężkich zakażeniach wewnątrzbrzusznych u dzieci – doświadczenia własne na podstawie 4 opisów przypadku

Fosfomycin in severe intra-abdominal infections in children – own experience on the basis of 4 case reports

Renata Szmigielska

ORCID: 0000-0002-3528-6139

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci,
Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej,
Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi,
e-mail: renata.szmigielska@umed.lodz.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 19.11.2021

Zaakceptowano: 30.11.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021028

Forum Zakażeń 2021;12(5):213–221

Streszczenie: Zakażenia wewnątrzbrzuszne u dzieci definiuje się jako procesy zapalne dotyczące jamy otrzewnej oraz położonych w niej narządów, będące odpowiedzią na obecność mikroorganizmów lub ich toksyn. Zalicza się je do grupy najcięższych bakteryjnych infekcji u dzieci, często o skomplikowanym przebiegu klinicznym. Narastająca antybiotykooporność patogenów oraz mała liczba nowych leków przeciwdrobnoustrojowych zmusza do poszukiwania nowych opcji terapeutycznych i połączeń lekowych w terapii skojarzonej. Fosfomycyna to jeden z najstarszych antybiotyków, w Polsce znana jest szczególnie w leczeniu zakażeń układu moczowego. W postaci dożylnej dostępna jest od niedawna, jednocześnie w tej postaci ma odmienne właściwości, co znacznie rozszerza wskazania do stosowania tego leku także w leczeniu ciężkich zakażeń w różnych grupach wiekowych. Bakteriobójcze działanie antybiotyku ujawnia się poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii o bardzo szerokim spektrum działania. Oddziałuje na bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, w tym szczepy szerokooporne na inne antybiotyki. W niniejszym artykule opisano 4 przypadki kliniczne zastosowania fosfomycyny u dzieci z powikłanymi zakażeniami wewnątrzbrzusznymi. U trojga pacjentów zaobserwowano poprawę stanu ogólnego i postęp w leczeniu zakażenia, u jednego z nich fosfomycyna nie była skuteczna. Opisani pacjenci w swoim skomplikowanym przebiegu wymagali leczenia wielokierunkowego i systemowego, ale pozytywny efekt fosfomycyny stosowanej w skojarzeniu z innym antybiotykiem w leczeniu zapalenia otrzewnej zachęca do szerszego uwzględnienia tego antybiotyku w schematach leczenia infekcji wewnątrzbrzusznych.

Słowa kluczowe: fosmomycyna, leczenie skojarzone, oddział intensywnej terapii, zakażenia bakteryjne, zakażenia wewnątrzbrzuszne u dzieci

Abstract: Intra-abdominal infections in children are defined as inflammatory processes affecting the peritoneal cavity and its organs, in response to the presence of microorganisms or their toxins. They comprise the most severe bacterial infections in children, frequently presenting a complicated clinical course. The increasing antibiotic resistance of pathogens and the scarcity of new antimicrobial drugs force the search for new therapeutic options and drug combinations in combination therapy. Fosfomycin represents one of the oldest antibiotics, which in Poland is particularly known for its use in the treatment of urinary tract infections. It has only recently become available in the intravenous form; however, this dosage form shows different properties, which significantly extends the indications for the use of this drug also in the treatment of severe infections in various age groups. The bactericidal effect of fosfomycin is manifested by inhibiting the synthesis of the bacterial cell wall with an extremely broad spectrum of activity. It is effective against gram-negative and gram-positive bacteria, including the strains broadly resistant to other antibiotics. This paper presents four clinical cases of fosfomycin use in children presenting with complicated intra-abdominal infections. Three patients showed improvement in their general condition and in the treatment of the infection, whereas fosfomycin was ineffective in one individual. The complicated course in the described case reports involved multidirectional and systemic treatment, although the positive effect of fosfomycin in combination with another antibiotic in the treatment of peritonitis is encouraging and suggests more extensive use of this antibiotic in the treatment regimens of intra-abdominal infections.

Key words: bacterial infections, combination therapy, fosmomycin, intensive care unit, intra-abdominal infections in children