Fosfomycyna w postaci dożylnej – co wnosi do leczenia zakażeń?

Fosfomycin intravenously – what it brings to the treatment of infections

Beata Kowalska-Krochmal1 | Jarosław Woroń2

ORCID*: 0000-0002-1224-1560 | 0000-0003-3688-1877

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Beata Kowalska-Krochmal Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, e-mail: beata.kowalska-krochmal@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 04.09.2020

Zaakceptowano: 22.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020024

Forum Zakażeń 2020;11(4):177–184

Streszczenie: Fosfomycyna należy do najstarszych antybiotyków, choć w postaci dożylnej dostępna jest w Polsce dopiero od roku. Właściwości tego leku w formie dożylnej znacznie różnią się od postaci doustnej. Fosfomycyna podawana dożylnie ma znacznie szersze wskazania do stosowania z uwagi na bardzo dobrą penetrację do narządów i szeroki zakres działania. Wyróżnić można możliwość penetracji do komórek w biofilmie oraz aktywność wobec wieloopornych szczepów, w tym karbapenemazo-dodatnich. Niestety odnośnie fosfomycyny łatwo może dojść także do selekcji oporności w trakcie monoterapii antybiotykiem, w związku z czym wskazane jest stosowanie terapii skojarzonej. Konieczna jest też ocena wrażliwości na ten chemioterapeutyk w celu optymalizacji terapii i monitorowania narastania oporności bakterii. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę mikrobiologiczną i farmakologiczną fosfomycyny.

Słowa kluczowe: fosfomycyna i.v., parametry mikrobiologiczne i farmakologiczne, szczepy wielooporne, terapia skojarzona

Abstract: Fosfomycin is one of the oldest antibiotics, although it has been available intravenously in Poland for a year. Its properties differ significantly from the oral form. It has much wider indications for use due to its very good penetration into organs and a wide range of action. It is distinguished by its ability to penetrate into cells in the biofilm and its activity against multi-resistant strains, including carbapenemase-positive strains. Unfortunately, it is also easy to select fosfomycin resistance during monotherapy with an antibiotic, hence its use in combination therapy. It is also necessary to assess the susceptibility to fosfomycin in order to optimize the therapy and monitor the development of bacterial resistance. The paper presents the microbiological and pharmacological characteristics of fosfomycin.

Key words: combination therapy, fosfomycin i.v., microbiological and pharmacological parameters, multi-resistant strains