Higiena rąk obowiązkiem personelu mającego kontakt z pacjentami

Hand hygiene as a duty of health care personnel having contact with the patients

Maria Ciuruś

Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Narutowicza 58, 90-145 Łódź, Tel.: (42) 678 87 53, Fax: (42) 678 37 26

Wpłynęło: 04.03.2013

Zaakceptowano: 15.04.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013015

Forum Zakażeń 2013;4(3):199–205

Streszczenie: Ręce pracowników medycznych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami w placówkach medycznych, stanowią częste źródło zakażeń szpitalnych. Każdy szpital i gabinet medyczny powinien być wyposażony w dobrej jakości preparaty do mycia i dezynfekcji rąk oraz dozowniki do preparatów antyseptycznych. Personel powinien być regularnie edukowany w zakresie techniki mycia i dezynfekcji rąk. W celu zapewnienia wysokiej jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów należy monitorować zużycie preparatów do higieny rąk.

Słowa kluczowe: dezynfekcja rąk, dozowniki, mycie rąk, środki antyseptyczne

Abstract: Hands of the personnel having contact with the patients in medical units are a frequent source of hospital infections. Each hospital and cabinet should be equipped with a good quality wash and disinfection solutions and antiseptic solutions dispensers. The personnel should be regularly educated and trained in hand washing and disinfection techniques. In order to provide high standards of patient care and safety hand hygiene solution consumption should be monitored.

Key words: antiseptic agents, dispensers, hands disinfection, washing hands