Higiena rąk personelu medycznego jako prawo odbiorcy świadczeń medycznych do bezpiecznej opieki

Hand hygiene of medical personnel as the right of the insured patient to safe medical care

Małgorzata Cichońska | Dorota Maciąg | Monika Borek

ORCID*: 0000-0003-3088-4460 | 0000-0002-7914-7827 | 0000-0002-0428-4309

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Cichońska Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: malgosia1307@op.pl

Wpłynęło: 09.09.2020

Zaakceptowano: 25.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020025

Forum Zakażeń 2020;11(4):207–211

Streszczenie: Brak właściwej higieny rąk u personelu medycznego może przyczynić się do wystąpienia zakażenia u pacjenta. Ważnym elementem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego choremu w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych jest wykwalifikowana i świadoma ryzyka kadra medyczna. Na niewłaściwą higienę rąk ma wpływ brak odpowiedniego wzorca do naśladowania. Dla studentów zawodów medycznych jest to brak wzorca w nauczycielach zawodu i niewystarczająca wiedza teoretyczna oraz praktyczna, natomiast dla młodej kadry medycznej to brak wzorca wśród starszego stażem personelu medycznego. Działania, które są istotne z punktu widzenia poprawy higieny rąk, opierają się na: szerokim udostępnianiu dobrze tolerowanego i dobrej jakości preparatu do dezynfekcji rąk w zamkniętym systemie dozowania, promowaniu higieny rąk oraz przekazywaniu informacji zwrotnych. Niezwykle ważny jest dostęp do umywalki z bieżącą wodą i baterią uruchamianą przez fotokomórkę, odpowiedni dobór dozowników oraz ich prawidłowe rozmieszczenie. Poprawa bezpieczeństwa pacjenta to strategia nakierowana na kształcenie, umacnianie wśród personelu nawyku częstego wykonywania procedury higieny rąk i jej promowanie na wszystkich poziomach ochrony zdrowia, wśród wszystkich zawodów medycznych oraz w całej populacji.

Słowa kluczowe: higiena rąk, nawyk, personel medyczny, świadczenie zdrowotne, zakażenia szpitalne

Abstract: Lack of proper hand hygiene presented by healthcare professionals may contribute to the spread of infections in patients. An important element in ensuring epidemiological safety while providing health services is a qualified and risk-aware medical staff. Improper hand hygiene is affected by the lack of a right role model. For students of medical professions, this is the lack of a role model which should be found in teachers of the profession and insufficient theoretical and practical knowledge. For young medical staff, this is a lack of role models which should be found among senior medical personnel. Activities that can help in the struggle to improve hand hygiene consist of providing access to a well-tolerated and high quality preparation for disinfecting hands in a closed dosing system. Other such activities involve appointing personnel responsible for their periodic checking, promoting hand hygiene and providing feedback. It also involves providing access to a washbasin with running water and a faucet operated by a sensor, proper selection of dispensers and their correct location. A modern approach to improving patient safety through hand hygiene is a strategy aimed at educating, strengthening the habit of hand hygiene and promoting it at all levels of health protection, among all medical professionals and the general population.

Key words: habit, hand hygiene, health service, hospital infections, medical personnel