Hipotermia okołooperacyjna – czynnik zwiększający ryzyko powikłań infekcyjnych

Perioperative hypothermia as a cause of increased risk of infections

Bartosz Horosz | Małgorzata Malec-Milewska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Bartosz Horosz Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 584 12 20, Fax: (22) 584 13 42

Wpłynęło: 01.04.2014

Zaakceptowano: 18.04.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014019

Forum Zakażeń 2014;5(2):67–71

Streszczenie: Stan obniżenia temperatury centralnej poniżej 36°C u operowanego pacjenta jest częstym powikłaniem różnego rodzaju zabiegów operacyjnych. Określa się go terminem „niezamierzonej śródoperacyjnej hipotermii”. Jej następstwa w istotny sposób rzutują na przebieg pooperacyjny. Zwiększona częstość istotnych powikłań dotyczy również komplikacji infekcyjnych, których występowanie może być użyte do oceny jakości szeroko pojętej opieki okołooperacyjnej. W pracy zwrócono uwagę na powszechność występowania problemu oraz jego etiopatogenezę.

Słowa kluczowe: niezamierzona hipotermia, powikłania okołooperacyjne, termoregulacja, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Intraoperative decrease of patients’ core temperature below 36°C is a common complication of many surgical procedures. It is termed „inadverent intraoperative hypothermia” and results in increased risk of postoperative morbidity, including infectious complications. The latter can easily be used to measure the quality of perioperative care. In this paper we discuss the issue of its common occurrence and described its etiology.

Key words: accidental hypothermia, perioperative complications, surgical wound infection, thermoregulation