Historia aseptypki i antyseptyki

The history of asepsis and antisepsis

Sylwia Głowala

1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Sylwia Głowala Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, e-mail: sylwiaglowala@wp.pl

Wpłynęło: 17.01.2018

Zaakceptowano: 10.03.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018001

Forum Zakażeń 2018;9(1):1–4

Streszczenie: Pierwszego lipca 2018 roku mija 200. rocznica narodzin wybitnego prekursora antyseptyki, nazywanego ,,wybawicielem matek” – Ignaza Semmelweisa. Wydarzenie to jest okazją do przypomnienia kluczowych odkryć, które ukształtowały wizerunek dzisiejszej medycyny i znacząco ograniczyły liczbę zakażeń szpitalnych. Naukowe podstawy aseptyki i antyseptyki kształtowały się w XIX wieku, a ich korzeni należy szukać w chirurgii. Na kartach historii zapisały się trzy wybitne postacie: Ignaz Semmelweis (1818–1865), Joseph Lister (1827–1912) oraz Louis Pasteur (1822–1895). Ich odkrycia stanowiły  kamienie milowe w walce z zakażeniami szpitalnymi, z których istnienia ówcześni lekarze nawet nie zdawali sobie sprawy. Stanowiły one podwalinę relatywnie młodej dziedziny, jaką jest epidemiologia, i stały się podstawą pracy każdego pracownika medycznego. W piśmiennictwie dotyczącym tej tematyki przedstawiono także innych uczonych, których działalność zmieniła oblicze współczesnej chirurgii. Okoliczności, jakie towarzyszyły pionierskim dokonaniom naukowców, są niezwykle intrygujące, a czasem tragiczne. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii odkryć kluczowych dla aseptyki i antyseptyki oraz przybliżenie uczonych, którzy w istotny sposób przysłużyli się do ograniczenia problemu zakażeń szpitalnych i w konsekwencji do obniżenia śmiertelności chorych.

Słowa kluczowe: antyseptyka, aseptyka, historia

Abstract: This year, July 1st marks the 200th anniversary of the birth of the prominent precursor of antisepsis, the savior of mothers – Ignaz Semmelweis. This event is an opportunity to recall key discoveries that shaped today’s medicine and significantly reduced the number of nosocomial infections. The scientific foundations of asepsis and antisepsis were shaped during the nineteenth century and their roots lay in surgery. Three scientists became notable in the history of antisepsis and asepsis: Ignaz Semmelweis (1818–1865), Joseph Lister (1827–1912) and Louis Pasteur (1822–1895). Their discoveries were milestones in the fight against nosocomial infections, which doctors’ at the time had no knowledge of. They gave rise to the foundations of a relatively young field of epidemiology and became the basis for the work of every practicing medical professional. The literature on this subject presents several other academics, whose activities have changed the face of modern surgery. Circumstances that accompanied the pioneering achievements of these passionate enthusiasts are extremely intriguing and sometimes tragic. The aim of the study is to present the history of key findings in asepsis and antisepsis and the presentation of profiles of scientists who have significantly contributed to reducing the problem of nosocomial infections and as a result to reducing the mortality of patients.

Key words: antisepsis, asepsis, history