Historia leczenia rozszczepów wargi

The history of treatment of cleft lip

Anna Chrapusta

ORCID: 0000-0002-7820-974X

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie,
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków,
e-mail: anna.chrapusta@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 22.12.2020

Zaakceptowano: 04.01.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020015

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(4):123–128

Streszczenie: Wady rozszczepowe wargi i podniebienia to problem wymagający wielodyscyplinarnego oraz wieloetapowego podejścia. Defekty te były opisywane już w czasach starożytnych, co potwierdza, że towarzyszą ludzkości od początku istnienia. Nazewnictwo oraz metody kompleksowego leczenia wad rozszczepowych ulegały zmianom na przestrzeni stuleci. W niniejszej pracy przedstawiono ewolucję podejścia chirurgicznego do operacji tych nadzwyczaj skomplikowanych przypadków. Główna część pracy została oparta na ponadczasowej i niespotykanej w innych dziedzinach chirurgii plastycznej monografii jednego z największych autorytetów – Ralpha Millarda. Ten chirurg plastyczny podjął się próby opisania historii leczenia rozszczepów wargi od najdawniejszych czasów aż do czasów jemu współczesnych, prezentując istotne detale pozwalające na zrozumienie tematu. Inni autorzy cytowani w niniejszym opracowaniu zostali przytoczeni w celu obiektywizacji podejścia medycznego i historycznego do trudnego tematu leczenia wad rozszczepowych.

Słowa kluczowe: deformacja wrodzona wargi, rozszczepy, rozszczep wargi, wada rozszczepowa

Abstract: The cleft lip and palate require a multidisciplinary and multi-step approach. The accounts of these defects can be found in texts from ancient times, which confirms their presence from the beginning of mankind. The nomenclature and methods of comprehensive treatment of cleft defects have changed over the centuries. This paper describes the evolution of the surgical approach towards these extremely complex cases. The main part of this work is based on a timeless and unprecedented in other fields of plastic surgery monograph of one of the greatest authorities in the field – Ralph Millard. In three large volumes, he describes the history of cleft lip treatment from the earliest to his contemporary times with important details crucial for understanding the subject. Other authors quoted in this paper help to objectify the medical and historical approach to the difficult topic of cleft defects.

Key words: cleft deformity, cleft lip, clefts, congenital lip deformities