Clostridioides (Clostridium) difficile – skuteczne działania w kontroli zakażeń

Clostridioides (Clostridium) difficile – effective infection control methods

Katarzyna Pawlik

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, e-mail: kasiapawlik@wp.pl

Wpłynęło: 09.08.2018

Zaakceptowano: 16.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018043

Forum Zakażeń 2018;9(4):221–227

Streszczenie:

Zakażenie o etiologii Clostridioides difficile (wcześniej należące do rodzaju Clostridium) stanowi jedno z największych zagrożeń epidemicznych dla zdrowia publicznego i jest najczęstszą przyczyną biegunek poantybiotykowych. Infekcja może przebiegać pod postacią łagodnej, samoograniczającej się biegunki oraz ciężkich, piorunujących zakażeń, ze wstrząsem i zgonem włącznie. Profilaktyka CDI w zakładach opieki zdrowotnej obejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się infekcji (kontaktowe środki ostrożności, izolacja, dekontaminacja środowiska, higiena rąk) oraz kontrolę ryzyka wystąpienia zakażeń (antybiotykoterapia, środki hamujące wydzielanie soku żołądkowego). Na skuteczną kontrolę zakażeń C. difficile mają również wpływ: właściwe monitorowanie, diagnostyka i terapia, a także programy edukacyjne dla personelu oraz pacjentów.

Słowa kluczowe: biegunka poantybiotykowa, Clostridioides difficile, Clostridium difficile, kontrola zakażeń

Abstract:

Clostridioides difficile (formerly belonging to the Clostridium genus) infections pose one of the major epidemic threats for public health and are the most frequent cause of post-antibiotic diarrhea. Infection symptoms include both mild and self-limiting diarrhoea and severe and fulminant infection leading to septic shock and death. Prevention of C. difficile infections (CDI) in healthcare providing facilities involves actions limiting the spread of infection (contact precautions, isolation, decontamination of the environment and hand hygiene) and risk of infection occurrence (antibiotic therapy, antisecretory drugs). Proper monitoring, diagnostics and therapy, along with educational programs for both staff and patients also influence efficient CDI control.

Key words: Clostridioides difficile, Clostridium difficile, infection control, post-antibiotic diarrhoea