Inaktywacja SARS-CoV-2 poprzez dezynfekcję powietrza gazowym ditlenkiem chloru w obecności ludzi

Inactivation of SARS-CoV-2 by disinfecting the air with gaseous chlorine dioxide in the presence of people

Wiesław Hreczuch1 | Patryk Tarka2 | Arkadiusz Chruściel1 | Weronika Augustyn1

ORCID*: 0000-0002-0435-7686 | 0000-0003-1421-4563 | 0000-0001-9918-4134 | 0000-0002-4426-4695

1 MEXEO Instytut Technologiczny w Kędzierzynie-Koźlu
2 Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Wiesław Hreczuch MEXEO Instytut Technologiczny, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Tel.: 77 487 38 10, Fax: 77 487 38 11, e-mail: wieslaw.hreczuch@mexeo.pl

Wpłynęło: 17.09.2020

Zaakceptowano: 01.10.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020029

Forum Zakażeń 2020;11(4):193–199

Streszczenie: W artykule zaprezentowano aktualne doniesienia literaturowe dotyczące badań nad transmisją zakażeń wirusami drogą powietrzną oraz ich inaktywacją z wykorzystaniem ditlenku chloru w postaci gazowej. Wyniki omówionych badań wskazują, iż dezynfekcja powietrza gazowym ditlenkiem chloru, w stężeniach nieprzekraczających dopuszczalnych norm stężeń ClO2, tj. 0,3 ppmv dla ekspozycji 8-godzinnej w miejscu pracy oraz 0,9 ppmv w warunkach narażenia przez okres 15 minut, skutecznie niszczy wirusy przenoszone drogą powietrzną, w tym również SARS-CoV-2. W opracowaniu zwrócono uwagę na fizyczne aspekty transmisji wirusa drogą powietrzną poprzez tworzenie i opóźnioną sedymentację bioaerozolu jąder kropelkowych, jak również mechanizm destrukcji białek otoczki wirusowej. Przedstawiono dane dotyczące skutecznej dezynfekcji powierzchni za pomocą gazowego ditlenku chloru.

Słowa kluczowe: dezynfekcja powietrza, gazowy ditlenek chloru, koronawirus SARS-CoV-2, transmisja wirusa drogą powietrzną

Abstract: The article refers current literature reports on the research on the airborne transmission of virus infections and its inactivation with the use of gaseous chlorine dioxide. The results of the discussed studies indicate that air disinfection with gaseous chlorine dioxide at concentrations not exceeding the officially permissible standards for ClO2 concentrations, i.e. 0.3 ppmv for an 8-hour exposure at the workplace and 0.9 ppmv for exposure to period of 15 minutes, effectively destroys viruses transmitted by air, including SARS-CoV-2 virus. The study focuses on the physical aspects of airborne transmission of the virus through the formation and delayed sedimentation of bioaerosols of droplet nuclei, as well as the destruction mechanism of viral envelope proteins. Data on the effective disinfection of surfaces with gaseous chlorine dioxide has been presented.

Key words: air disinfection, coronavirus SARS-CoV-2, gaseous chlorine dioxide, virus airborne transmission