Inwazyjna choroba meningokokowa – łatwiej jej uniknąć niż w porę rozpoznać i uzyskać optymalny efekt leczenia. Argumenty za intensyfikacją szczepień

It is easier to avoid invasive meningococcal disease than to diagnose it in time and then achieve optimal treatment results – arguments for enhanced vaccination

Leszek Szenborn

ORCID: 0000-0001-6574-8229

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 2–2a, 50-369 Wrocław, e-mail: leszek.szenborn@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.07.2020

Zaakceptowano: 14.07.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020022

Forum Zakażeń 2020;11(3):135–141

Streszczenie: Rozpoznawanie i leczenie inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) jest trudnym wyzwaniem dla wszystkich praktykujących lekarzy. Ze względu na rzadkie występowanie i mało specyficzne początkowe objawy kliniczne oraz ryzyko gwałtownego przebiegu istnieje duże prawdopodobieństwo opóźnionego rozpoznania i rozpoczęcia specyficznego leczenia, które są zasadnicze dla dobrego rokowania. Wysoki współczynnik śmiertelności z powodu IChM w Polsce dowodzi, że w praktyce trudno spełnić lekarzom warunki gwarantujące optymalne wyniki leczenia. Dostępne są skuteczne szczepionki przeciwko dominującym w Polsce zakażeniom meningokokami serogrup B, C i W. Profilaktyka infekcji meningokokowych, ze względu na najwyższą zapadalność w wieku niemowlęcym, powinna rozpoczynać się po ukończeniu 2. miesiąca życia od podania szczepionki przeciwko serogrupie B, a w następnej kolejności przeciwko serogrupom C, W, A i Y. Szczepienia zapewniają skuteczną ochronę indywidualną zaszczepionych niemowląt, dzieci i młodzieży. Status szczepionek zalecanych w polskim Programie Szczepień Ochronnych zobowiązuje lekarzy do aktywnej promocji szczepień przeciw meningokokom i ich terminowego wykonywania.

Słowa kluczowe: choroba meningokokowa, szczepionki przeciw zakażeniom meningokokowym, współczynnik śmiertelności

Abstract: Diagnosis and treatment of invasive meningococcal disease (IMD) is a challenge for pediatricians and general practitioners. Due to the uncommon nature of the disease, low specify of initial clinical manifestations, and the risk of rapid deterioration, there is a high risk of delayed diagnosis and the initiation of proper treatment, which is essential for a good prognosis. The high case fatality rate for IMD in Poland indicates that in practice it is difficult for physicians to meet the conditions which ensure optimal treatment results. There are effective vaccines available in Poland against dominant meningococcal infections with serogroups B, C and W. Prophylaxis of meningococcal infections in Poland, due to the highest incidence during infancy, should start at the age of 2 months with the administration of vaccine against serogroup B and then against serogroups C, W, A, and Y. Vaccination provides effective individual protection for vaccinated infants, children and adolescents. Meningococcal vaccines are recommended in the Polish Vaccination Program and this obliges physicians to actively promote meningococcal vaccination and its timely execution.

Key words: case fatality rate, meningococcal disease, meningococcal vaccine