Inwazyjna choroba meningokokowa wywołana przez meningokoki grupy C u dziecka w wieku przedszkolnym

Serogroup C invasive meningococcal disease in a preschool child

Magdalena Dylowicz

ORCID: 0000-0001-5270-3611

Oddział Dziecięcy,
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,
e-mail: mada_mm@o2.pl

Wpłynęło: 28.03.2022

Zaakceptowano: 08.04.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022005

Forum Zakażeń 2022;13(1):37–42

Streszczenie: Według danych KOROUN w 2020 r. w Polsce odnotowano 99 przypadków zakażeń meningokokowych. Większość z nich przebiega w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Najwyższa liczba zakażeń dotyczy dzieci w wieku poniżej 5 lat i pacjentów z niedoborami w układzie dopełniacza. W niniejszym artykule opisano przypadek inwazyjnej choroby meningokokowej u 3-letniego pacjenta, początkowo przebiegającej z objawami ze strony przewodu pokarmowego i gorączką. W badaniu stwierdzono obecność kilku drobnych wybroczyn, znacznie podwyższony poziom prokalcytoniny przy nieznacznie podwyższonym CRP, leukocytozę z przewagą neutrofilii, a także zaburzenia parametrów układu krzepnięcia. Pomimo wdrożenia szerokospektralnej antybiotykoterapii z użyciem ceftriaksonu obserwowano zwiększającą się liczbę wybroczyn, stwierdzono dalsze narastanie stężenia prokalcytoniny i CRP, wydłużenie PT oraz APTT, hiperglikemię. Po włączeniu wankomycyny stan dziecka uległ poprawie, zahamowano pojawianie się wybroczyn; narastały jednak wskaźniki stanu zapalnego i pogorszeniu ulegały wskaźniki krzepnięcia. Potwierdzono wystąpienie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenia stawów kolanowych. Systemowo włączono glikokortykosteroidy. W trakcie leczenia nastąpiła normalizacja wskaźników stanu zapalnego i parametrów układu krzepnięcia. W próbce krwi stwierdzono obecność materiału genetycznego Neisseria meningitidis grupy C. W 11. dobie hospitalizacji wypisano pacjenta w stanie ogólnym dobrym. Późniejszy wywiad nie wykazał odległych następstw przebytej posocznicy meningokokowej. Przebieg choroby był typowy dla inwazyjnej choroby meningokokowej – początkowe niecharakterystyczne objawy, następnie gwałtowny rozsiew wybroczyn i szybko narastające specyficzne objawy posocznicy po kilku godzinach od wystąpienia pierwszych dolegliwości.

Słowa kluczowe: inwazyjna choroba meningokokowa, meningokoki grupy C, Neisseria meningitidis, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Abstract: According to the KOROUN (National Reference Center for the Diagnostics of Bacterial Infections of the Central Nervous System) data, 99 cases of meningococcal infections were reported in Poland in 2020. The majority of the cases presented as meningitis, with the highest incidence observed in children under 5 years of age, as well as in patients with deficiencies in the complement system. This paper presents a case of invasive meningococcal disease in a 3-year-old patient, initially presenting with gastrointestinal symptoms and fever. The examination revealed several small petechiae, significantly increased procalcitonin levels with slightly elevated CRP, leukocytosis with a predominance of neutrophils and abnormal coagulation parameters. Despite the implementation of a broad-spectrum antibiotic treatment with ceftriaxone, an increase in the number of petechiae was observed, accompanied with a further increase in procalcitonin and CRP levels, prolonged PT and APTT, as well as hyperglycaemia. Following the introduction of vancomycin, the patient’s condition improved and the formation of petechiae was inhibited; however, the inflammatory markers increased and coagulation parameters deteriorated. Additionally, meningitis and knee arthritis were diagnosed. Thus, systemic corticosteroids were introduced. The levels of inflammatory markers and coagulation parameters normalized in the course of treatment. Furthermore, the presence of the genetic material characteristic for Neisseria meningitidis serogroup C was detected in the blood sample. On the 11th day of hospitalization, the patient was discharged in good general condition. The subsequent history of the patient did not reveal any long-term sequelae of meningococcal septicaemia. The course of the disease was typical for the invasive meningococcal disease, which included the initial non-specific symptoms, followed by a sudden diffusion of petechiae and a rapid development of the symptoms specific for septicaemia several hours after the onset of the first symptoms.

Key words: invasive meningococcal disease, meningitis, Neisseria meningitidis, serogroup C meningococci