Inwazyjne zakażenia grzybicze u pacjentów hematoonkologicznych – wybrane zagadnienia

Selected invasive fungal infections in oncohaematological patients

Beata Sulik-Tyszka1 | Paulina Konarska2 | Piotr Kacprzyk3 | Grzegorz Władysław Basak3 | Marta Wróblewska1, 4

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 78

Wpłynęło: 09.11.2016

Zaakceptowano: 23.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016070

Forum Zakażeń 2016;7(6):437–441

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze (IFI) należą do typowych zakażeń oportunistycznych i charakteryzują się wysoką śmiertelnością. Współczesna terapia u chorych hematoonkologicznych uwzględnia następujące założenia terapeutyczne: profilaktykę, leczenie empiryczne i terapię celowaną. Według rekomendacji ECIL-5 w leczeniu inwazyjnej kandydozy przed identyfikacją patogenu u chorych hematoonkologicznych najwyższą rekomendację mają echinokandyny i liposomalna postać amfoterycyny B. Po identyfikacji patogenu w terapii IFI o etiologii Candida albicans, Candida glabrata i Candida krusei zalecane są echinokandyny, natomiast w leczeniu zakażeń wywołanych przez Candida parapsilosis najwyższą rekomendację posiada flukonazol. W terapii inwazyjnej aspergilozy najwyższą rekomendację uzyskał worykonazol. Odpowiednia profilaktyka, a także właściwe leczenie empiryczne i celowane zmniejszają liczbę inwazyjnych powikłań infekcyjnych o etiologii grzybiczej.

Słowa kluczowe: ECIL-5, inwazyjne zakażenia grzybicze, pacjenci hematoonkologiczni, profilaktyka, zalecenia leczenia przeciwgrzybiczego

Abstract: Invasive fungal infections (IFI) represent typical opportunistic infections, characterised by a high mortality rate. Modern therapy of oncohaematological patients comprises the following therapeutic categories: prophylaxis, empiric therapy and targeted treatment. According to the ECIL-5 recommendations, in therapy of invasive candidiasis in oncohaematological patients before a pathogen is identified, the highest recommendation is conferred for echinocandins and liposomal amphotericin B. After pathogen identification, echinocandins are recommended in the therapy of IFI caused by Candida albicans, Candida glabrata, or Candida krusei, while in the treatment of Candida parapsilosis infections the highest recommendation applies to fluconazole. In the therapy of invasive aspergillosis the highest recommendation is given for voriconazole. Adequate prophylaxis, as well as proper empiric or targeted therapy, contribute to the lower frequency of infectious complications of fungal etiology.

Key words: antifungal treatment recommendations, ECIL-5, invasive fungal infections, oncohaematological patients, prophylaxis