DENTAL MANAGEMENT AGAIN


WOJCIECH LEŚNIAK1 | PAWEŁ WITT2

1 Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo- -Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒WOJCIECH LEŚNIAK Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo- -Szczękowo-Twarzowej, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, Tel.: 261 816 534, Fax: (22) 810 01 51

Wpłynęło: 20.06.2015

Zaakceptowano: 15.07.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015006

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(2):79–81

STRESZCZENIE: Ogniskiem zakażenia określa się przewlekły, wolno rozwijający się proces zapalny, który może stanowić przyczynę upośledzenia funkcji innych odległych narządów i prowadzić do choroby ogólnoustrojowej. Teorie dotyczące zębopochodnych chorób odogniskowych wydają się wciąż nierozstrzygniętym problemem medycznym. Jednocześnie w piśmiennictwie coraz częściej pojawiają się doniesienia opisujące związki pomiędzy procesami zapalnymi w obrębie jamy ustnej a rozwojem miażdżycy, częstością przedwczesnych porodów czy występowaniem chorób autoimmunologicznych. Celem pracy było przedstawienie informacji dotyczących ognisk infekcji zębopochodnych oraz określenie postępowania stomatologicznego w przypadku transplantacji szpiku i narządów, operacji kardiochirurgicznych, naczyniowych oraz ortopedycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: choroba odogniskowa, sanacja jamy ustnej

ABSTRACT: The term “focal infection” means a chronic, low-grade infection that develops and progresses slowly, causing symptoms of local and systemic disease. Odontogenic focal infection theories still seem as an unresolved medical problem. Simultaneously, many authors describe a correlation between an inflammatory process in the oral cavity and arteriosclerosis, premature birth and autoagressive diseases. The aim of this paper is a presentation of the opinions on odontogenic focal infection and determination of the optimal dental management prior to organ or bone marrow transplantation and cardiovascular or orthopaedic surgery.

KEY WORDS: dental management, focal infection disease


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij