Karbapenemazo-dodatnie Enterobacteriaceae – które z antybiotyków są jeszcze wobec nich skuteczne?

Carbapenemase-positive Enterobacteriaceae – which antibiotics are still effective against them?

Beata Kowalska-Krochmal

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 11

Wpłynęło: 09.12.2016

Zaakceptowano: 22.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016080

Forum Zakażeń 2016;7(6):429–435

Streszczenie: Karbapenemazo-dodatnie Enterobacteriaceae (CPE) stanowią ogromny problem epidemiologiczny i  terapeutyczny. Wytwarzane przez szczepy CPE beta-laktamazy są  zdolne do  hydrolizy wszystkich beta-laktamów, w  tym karbapenemów. Liczne epidemie na świecie wykazały, że w leczeniu zakażeń szczepami CPE aktywne pozostają jedynie: polimyksyny, tygecyklina, aminoglikozydy i fosfomycyna w podaniu dożylnym. W pracy omówiono przydatność tych antybiotyków w ciężkich zakażeniach. Ponadto przeanalizowano wyniki badań pod kątem lekowrażliwości pałeczek Gram-ujemnych oraz skuteczności terapii skojarzonej z udziałem powszechnie dostępnych kolistyny, tygecykliny i aminoglikozydów.

Słowa kluczowe: aminoglikozydy, gentamycyna, karbapenemazo-dodatnie Enterobacteriaceae, kolistyna, tygecyklina

Abstract: Carbapenemase-positive Enterobacteriaceae (CPE) are a  huge epidemiological and therapeutic problem. Beta-lactamases produced by CPE strains are capable of hydrolysis of all beta-lactams including carbapenems. Several epidemics in the world has shown that infections caused by CPE strains are inhibited only by polymyxin, tigecycline, aminoglycosides and fosfomycin with intravenous administration. The paper discusses their usefulness in severe infections. The results were analyzed for susceptibility Gram-negative rods and efficacy of combination therapy with the participation of commercially available c olistin, tigecycline and aminoglycosides.

Key words: aminoglycosides, carbapenemase-positive Enterobacteriaceae, co listin, gentamicin, tigecycline