Kaspofungina (Cancidas) w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Candida albicans

Caspofungin (Cancidas®) in the treatment for Candida albicans meningitis

Dorota Czechowska1 | Urszula Dziuk2 | Mariusz Czechowski3

1 Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Katedry Pielęgniarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów w Katowicach

Mariusz Czechowski Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów w Katowicach, ul. Markiefki 87, 40-211 Katowice, Tel.: (32) 357 62 30, Fax: (32) 357 62 38

Wpłynęło: 10.05.2013

Zaakceptowano: 30.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013029

Forum Zakażeń 2013;4(3):223–227

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek skutecznego zastosowania kaspofunginy w leczeniu grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentki z wrodzonym wodogłowiem wewnętrznym, z założonym drenażem komorowo-otrzewnowym płynu mózgowo-rdzeniowego, która była hospitalizowana w Klinice Intensywnej Terapii. Potwierdzonym mikrobiologicznie czynnikiem etiologicznym zakażenia był drożdżak z rodzaju Candida albicans, wrażliwy na amfoterycynę B, fluorocytozynę i kaspofunginę oraz wykazujący oporność na azole: flukonazol, itrakonazol i worikonazol. Po zastosowaniu kaspofunginy przez 28 dni i usunięciu drenażu układu komorowego uzyskano całkowitą eradykację drobnoustroju, wyleczenie infekcji oraz pełną poprawę stanu ogólnego i neurologicznego.

Słowa kluczowe: Candida albicans, kaspofungina, zakażenie grzybicze, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Abstract: We described the case of successful therapeutic and microbiologic effect of caspofungin in the treatment of candidal meningitis in ICU female with congenital hydrocephalus after the placement of cerebrospinal fluid ventriculo-peritoneal shunt. From cerebrospinal fluid obtained by lumbar puncture Candida albicans strain sensitive to amphotericin, flucytosine and caspofungin was isolated. Afer 28 days of intravenous administration of caspofungin and removal (exchange) of ventriculo-peritoneal shunt total microbiological eradication and complete clinical and neurological improvement were achieved.

Key words: Candida albicans, caspofungin, fungal infection, meningitis