Kleszczowe zapalenie mózgu u 9-letniego chłopca – choroba, której można było uniknąć

Tick-borne encephalitis in a 9-year-old boy – a disease that could have been avoided

Michał Zawadka | Anna Makulec | Sergiusz Jóźwiak | Ernest Kuchar

ORCID*: 0000-0003-0391-9947 | 0000-0002-4169-6089 | 0000-0003-3350-6326 | 0000-0002-7883-2427

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ernest Kuchar Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa, e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.06.2020

Zaakceptowano: 09.07.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020021

Forum Zakażeń 2020;11(3):153–156

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek kleszczowego zapalenia mózgu u 9-letniego chłopca. Pacjent nie pamiętał ukłucia przez kleszcza, natomiast przebywał w rejonie, w którym występowała ich duża liczba. Od 2. roku życia chłopiec był zwolniony ze szczepień z powodu nieprawidłowego EEG. Choroba przebiegała u niego dwufazowo: z 4-dniową fazą rzekomogrypową, 10 dniami pozornej poprawy, a następnie z nawrotem objawów: wysoką gorączką, zaburzeniami snu, bólami głowy i kończyn dolnych, z towarzyszącymi miernie podwyższonymi wskaźnikami stanu zapalnego i odczynem limfocytarnym w płynie mózgowo-rdzeniowym. Badania czynnościowe (EEG) i obrazowe (TK, MR głowy) nie uwidoczniły istotnych nieprawidłowości. Rozpoznanie KZM postawiono na podstawie wykrycia swoistych przeciwciał IgG w surowicy i w PMR oraz wykluczenia innych przyczyn. Przebieg KZM był niepowikłany. Konsekwencją nieuzasadnionego odraczania szczepień może być zachorowanie na chorobę, której można było uniknąć.

Słowa kluczowe: choroby wektorowe, neuroinfekcje, profilaktyka, stawonogi

Abstract: We present a case of a 9-year-old boy with tick-borne encephalitis (TBE). The patient did not remember the tick bite but stayed in an area where there were many of them. From the age of 2, he was exempted from vaccination due to abnormal EEG results. The disease proceeded in two phases, with a 4-day flu-like phase, ten days of apparent improvement, followed by a recurrence of symptoms: high fever, sleep disorders, and leg pain, accompanied by moderately elevated inflammatory indices and a lymphocytic reaction in cerebrospinal fluid. Functional tests (EEG) and imaging (CT, head MR) did not any significant abnormalities. We based the diagnosis on the detection of specific IgG antibodies in serum and PMR and the exclusion of other causes. The course of the TBE was uncomplicated. The consequence of unjustified delay in vaccination may be a vaccine-preventable disease.

Key words: arthropods, neuro-infections, prophylaxis, vector-transmitted diseases