Kleszczowe zapalenie mózgu w Europie. Nowe zagrożenia

Tick-borne encephalitis in Europe. New threats

Joanna Zajkowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, Tel./Fax: 85 740 95 14

Wpłynęło: 05.04.2017

Zaakceptowano: 22.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017021

Forum Zakażeń 2017;8(3):197–201

Streszczenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zachorowań oraz ekspansję na nowe terytoria wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM ). Zarejestrowane w Polsce przypadki wskazują na niemal dwukrotny wzrost zachorowań w 2016 roku, w porównaniu do roku 2015. Do zakażenia wirusem KZM dochodzi często na skutek niezauważonego ukłucia przez kleszcza (w odpowiednich warunkach ekspozycji). Większość zakażeń jest asymptomatycznych, dlatego – ze względu na brak potwierdzenia serologicznego i brak konieczności hospitalizacji – ilość rzeczywistych przypadków KZM pozostaje niedoszacowana. Problem niedostatecznej odporności przeciwwirusowej dotyczy licznej grupy osób z immunosupresją, leczonej z powodu innych chorób, szczególnie osób zamieszkujących tereny, na których występuje kleszczowe zapalenie mózgu. Przestrzeganie indywidualnej ochrony przed pokłuciem przez kleszcze może być niedostateczne. Zastosowanie szczepionki (szczególnie w przypadku, gdy mechanizmy odpornościowe są słabsze, np.: z powodu wieku i innych chorób oraz w grupie dzieci) u osób zamieszkujących obszary ryzyka jest najwłaściwszym postępowaniem chroniącym przed KZM.

Słowa kluczowe: kleszcze, kleszczowe zapalenie mózgu, szczepienia

Abstract: Recent years have shown an increase in the number of patients infected with tick- -borne encephalitis (TBE) virus and its expansion into new territories. The number of registered cases of TBE has nearly doubled in 2016 compared to the year before. TBE often occurs as a result of an unnoticed tick bite that happened during outdoor exposure. Most of those infections are asymptomatic, so the actual number of infections remains underestimated due to lack of serological confirmation and lack of hospitalization. The problem of insufficient antiviral immunity concerns a large group of patients who are immunosuppressed due to being treated for other diseases. This concerns especially those living in areas where the presence of TBE has been confirmed. Personal chemical or physical protection may be insufficient. Generating antibodies, especially when immune mechanisms are weaker due to age, other diseases or as in children, in high risk areas indicates that vaccination is the most appropriate choice.

Key words: encephalitis, tick, vaccine