Klindamycyna – aktualne spojrzenie na antybiotyk znany od dawna

Clindamycin – current look of the antibiotic known for a long time

Beata Kowalska-Krochmal

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 11

Wpłynęło: 05.04.2015

Zaakceptowano: 23.04.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015023

Forum Zakażeń 2015;6(2):91–96

Streszczenie: W pracy przedstawiono informacje dotyczące klindamycyny. Omówiono właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne antybiotyku. Zwrócono uwagę zarówno na immunomodulujące działanie tego linkozamidu, jak i na zdolność hamowania toksyn bakteryjnych, w tym: paciorkowcowych, gronkowcowych i bakterii beztlenowych. Uwzględniając cechy klindamycyny, opisano aktualne wskazania do jej stosowania, biorąc pod uwagę ograniczenia związane z narastaniem oporności bakterii i możliwością działań niepożądanych.

Słowa kluczowe: farmakokinetyka, klindamycyna, właściwości przeciwbakteryjne, wskazania do stosowania

Abstract: In this paper was presented collected information on clindamycin. Were discussed pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the antibiotic. Attention was drawn to immunomodulatory activity of lincosamide and their ability to inhibit bacterial toxins, including streptococcal, staphylococcal, and anaerobic. Taking into account the characteristics of clindamycin were described the current indications for use of this drug paying attention to the limitations associated with the growing bacterial resistance and the possibility of adverse reactions.

Key words: antibacterial properties, clindamycin, indications for use, pharmacokinetics