Leczenie i pielęgnacja ran odleżynowych u pacjenta nieprzytomnego w oddziale intensywnej opieki medycznej

The treatment and the nursing of decubital wounds at the unconscious patient in the department of the intensive health care

Joanna Rudek1 | Anna Majda2 | Joanna Zalewska-Puchała2

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

2 Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

⇒ Joanna Rudek, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Alergii i Immunologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, Tel.: (12) 430 52 66 wew. 255, Fax: (12) 430 52 66 wew. 503

Wpłynęło: 05.12.2013

Zaakceptowano: 28.12.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013017

Leczenie Ran 2013;10(4):105–112

Streszczenie: Wstęp Mimo ogromnego postępu w medycynie, występowanie ran przewlekłych, takich jak odleżyny, jest nadal problemem, który dotyka wielu chorych, głównie w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Dla praktyki pielęgniarskiej bardzo ważne jest dzielenie się efektami stosowania nowoczesnych opatrunków w leczeniu i pielęgnacji ran odleżynowych. Cel pracy Celem pracy była analiza efektów leczenia i pielęgnacji ran odleżynowych z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych u pacjenta nieprzytomnego, przebywającego w oddziale intensywnej terapii. Materiał i metody Praca ma charakter kazuistyczny, została napisana w oparciu o metodę studium przypadku i metodę badań opartych na dokumentach. Wyniki Chory przyjęty na oddział intensywnej terapii był nieprzytomny, narażony na duże ryzyko powstania odleżyn. W dniu hospitalizacji na potylicy zlokalizowano odleżyny (sucha, czarna tkanka martwicza). Rany pielęgnowano, stosując opatrunki hydrożelowe, a następnie opatrunki z zawartością srebra. Na piętach widoczne było otarcie naskórka, na które stosowano opatrunki z zawartością jodyny powidonowej. W czasie pobytu na oddziale pojawiła się odleżyna, zlokalizowana w okolicy szpary pośladkowej i kości krzyżowej. Rana była zainfekowana, ze średnią ilością wysięku. Zastosowano opatrunek alginianowy ze srebrem, w kolejnych dniach założono opatrunek nieprzywierający do rany ze srebrem, a następnie z parafiną. W dniu wypisu pacjenta z oddziału odleżyny na piętach, w okolicy szpary pośladkowej i kości krzyżowej były wygojone, a odleżyny na potylicy miały postać tkanki ziarninującej. Wnioski Pielęgnacja chorego nieprzytomnego z ranami odleżynowymi w warunkach OIT jest procesem długotrwałym, który wymaga rzetelnej wiedzy i umiejętności. Prawidłowe rozpoznanie rany odleżynowej oraz dobór odpowiedniej metody leczenia gwarantuje skuteczność terapeutyczną.

Słowa kluczowe: chory nieprzytomny | odleżyna | opatrunki specjalistyczne

Abstract: Despite the great advances in medicine, the occurrence of chronic wounds such as decubitus ulcers is still a problem that affects many patients, mostly in the intensive care unit (ICU). Important for the nursing-practice is the fission effects of the usage of modern dressings under treatment and the nursing of decubital wounds. Aim An aim of the work was the analysis of effects of the treatment and the nursing of decubital wounds with the usage of specialistic dressings at the unconscious patient in the intensive care unit. Material and methods This is a casuistic study based on case description method and document-based research. Results The patient admitted to the ICU was unconscious, unable to carry out any self-care and exposed to a high risk of bedsores development. On admission the decubitus ulcer was present on the occiput – dry and black necrotic tissue. The wound was treated with hydrogel dressings, then with silver ones. On the heels the excoriations were present, cured with povidone-iodine dressings. During the hospitalisation in the ICU the bedsores located in the region of the intergluteal cleft and the sacral bone have appeared. This wound was infected, with an average amount of exudate. On this wound one used the alginate dressing with the silver, in following days one put on the dressing non-stick to the wound with the silver, and then with the paraffin. On discharge the patient’s bedsores on the heels, the intergluteal cleft and sacral bone were healed, the occipital decubitus ulcer formed granulation tissue. Conclusions Nursing care of an unconscious patient with decubitus ulcer in intensive care unit is a long process, which requires solid knowledge and skills. Proper diagnosis of bedsore type and selection of appropriate treatment provides therapeutic efficacy.

Key words: decubitus ulcer | specialized wound dressings | unconscious patient