Leczenie ropowicy szyi i mnogich ropni śródpiersia górnego tylnego o etiologii Candida glabarta – opis przypadku pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii PCCHP w Rzeszowie

Treatment of neck phlegmon and multiple abscesses of the upper posterior mediastinum caused by Candida glabrata – a case study of a patient hospitalized in the intensive care unit of the podkarpackie voivodeship lung disease center in Rzeszów

Bożena Nowak1 | Mariusz Worek2, 3

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
2 Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
3 Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bożena Nowak Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, Tel.: 17 861 14 21 do 427, wew. 378, e-mail: lab@pcchp.pl

Wpłynęło: 30.07.2018

Zaakceptowano: 15.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018042

Forum Zakażeń 2018;9(4):253–256

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek ciężkiej ropowicy szyi i mnogich ropni śródpiersia o etiologii Candida glabrata u 68-letniego otyłego mężczyzny, chorującego przewlekle na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2. Pacjent został przekazany do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w celu pilnej interwencji chirurgicznej ze Szpitala Powiatowego, gdzie na podstawie stanu klinicznego, wyników badań obrazowych i laboratoryjnych rozpoznano ropowicę szyi i śródpiersia. Chory po zabiegu mediastinotomii nadmostkowej, rewizji i drenażu śródpiersia górnego oraz setonażu okolicy nadobojczykowej prawej został przyjęty bezpośrednio do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej. Z pobranego śródoperacyjnie materiału wyhodowano C. glabrata nieposiadający mechanizmów oporności na azole. Pomimo zastosowania flukonazolu zgodnie z antybiogramem, u pacjenta w 6. dobie leczenia na OIT doszło do pogorszenia stanu klinicznego, fungemii i rozwoju wstrząsu septycznego. Oprócz wdrożenia szerokospektralnej antybiotykoterapii, w porozumieniu z mikrobiologiem zadecydowano o zmianie leczenia przeciwgrzybiczego – włączono flucytozynę. Korekta leczenia spowodowała sukcesywną poprawę stanu klinicznego, normalizację parametrów biochemicznych oraz negatywizację posiewów. W 23. dobie hospitalizacji chorego w stanie zadowalającym przekazano do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w celu kontynuacji leczenia.

Słowa kluczowe: Candida glabrata, flucytozyna, ropowica śródpiersia

Abstract:

This study presents the case of a 68 year-old obese male patient with a history of arterial hypertension and type 2 diabetes, suffering from severe phlegmon and multiple abscesses of the upper posterior mediastinum caused by Candida glabrata. The patient was referred from a district hospital to the Thoracic Surgery Department emergency surgery. The patient’s clinical condition, diagnostic images and laboratory test results established the diagnosis of cervical and mediastinal phlegmon. After having undergone procedures of suprasternal mediastinotomy, revision and drainage of the superior mediastinum and setonage of the supraclavicular area, the patient was transferred to the intensive care unit because of cardiopulmonary failure. C. glabrata with no azole resistance mechanisms was cultured from intraoperative samples. Despite treatment with fluconazole in accordance with the antibiogram, the patient’s clinical state deteriorated resulting in fungemia and septic shock. After consulting the patient with a microbiologist, flucytosine was exchanged for fluconazole with the rest of the treatment remaining the same. The alteration of treatment resulted in successful improvement of the patient’s clinical condition, normalization of biochemical parameters and negative bacterial cultures. The patient was referred back to the Thoracic Surgery Department in good condition on the 23rd day of hospitalization for treatment continuation.

Key words: Candida glabrata, flucytosine, mediastinal phlegmon