TREATMENT OF HCV INFECTION IN CHILDREN WITH PEGYLATED INTERFERON ALFA-2A AND RIBAVIRIN


MAŁGORZATA PAWŁOWSKA

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. św. Floriana 12, 85-830 Bydgoszcz, Tel.: (52) 325 56 05
Wpłynęło: 02.07.2014

Zaakceptowano: 28.07.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014042

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(4):253–256

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono epidemiologię, historię naturalną oraz skuteczność leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C (pzw C, ang. chronic hepatitis C virus) u dzieci. Wskazano wysoką skuteczność i bezpieczeństwo oraz dobrą tolerancję terapii pegylowanym interferonem alfa-2a i rybawiryną (PEG-IFN alfa-2a+RBV) w tej grupie pacjentów.

SŁOWA KLUCZOWE: dzieci, leczenie pzw C, zakażenie HCV

ABSTRACT: In this paper was presented the epidemiology, natural history and efficacy of treatment of chronic hepatitis C in children. The high efficacy, safety and good tolerance of therapy with pegylated interferon alpha-2a and ribavirin (PEG-IFN alfa-2a+RBV) was revealed in this group of patients.

KEY WORDS: children, HCV infection, treatment of chronic hepatitis C


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij