Liczba limfocytów jako czynnik prognostyczny nasilenia objawów w mononukleozie zakaźnej

Lymphocyte count as a prognostic factor for severity of symptoms in infectious mononucleosis

Grażyna Biesiada1, 2 | Katarzyna Stażyk1, 2 | Michał Jędrychowski1, 2 | Agnieszka Cholewczuk3 | Małgorzata Werynowska3 | Aleksandra Dudek1 | Agnieszka Chochla1 | Olga Ciotucha1 | Jacek Czepiel1, 2 | Aleksander Garlicki1, 2

1 Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2 Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
3 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Grażyna Biesiada Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, ul. Śniadeckich 5, 31-501 Kraków, Tel.: 12 424 73 49, e-mail: gbiesiada@op.pl

Wpłynęło: 05.12.2017

Zaakceptowano: 17.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017072

Forum Zakażeń 2017;8(6):415–419

Streszczenie:

Wirus Epsteina-Barr (EBV), należący do rodziny Herpesviridae, jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie. Ostre zakażenie tym wirusem może przebiegać w postaci mononukleozy zakaźnej (MZ). Celem pracy była analiza przebiegu MZ w grupie 64 chorych hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2011–2016. W badanej grupie pacjentów z mononukleozą zakaźną u 60 osób (94%) występowały zmiany zapalne w gardle, u 61 (95,3%) stwierdzono powiększenie obwodowych węzłów chłonnych, u 21 (33%) – powiększenie wątroby, a u 41 (64%) – powiększenie śledziony. Wzrost temperatury ciała wystąpił u 61 chorych (95,3%), stan podgorączkowy u 15 z nich (24,5%), a gorączka u 46 (75,4%). U 13 pacjentów (20%) obserwowano wysypkę, natomiast u 8 (12%) – duszność. W ocenianej grupie u 31 chorych (48%) stwierdzono wzrost liczby leukocytów, który był związany ze wzrostem liczby limfocytów i monocytów. W grupie badanych, u których stwierdzono największą liczbę leukocytów i największą bezwzględną liczbę limfocytów, występowały najwyższe wartości ALAT, ALP, GGTP i INR. Powiększenie wątroby obserwowano częściej u osób z większą liczbą leukocytów i monocytów, a powiększenie śledziony – u pacjentów z większą liczbą monocytów. Dłuższy czas hospitalizacji stwierdzono w grupie mężczyzn; okres ten zależał od stwierdzanej najwyższej liczby leukocytów i ALAT. Na podstawie tych obserwacji można przyjąć, że liczba leukocytów oraz odsetek limfocytów są parametrami prognostycznymi przebiegu MZ.

SŁOWA KLUCZOWE: EBV, limfocyty, mononukleoza zakaźna, przebieg infekcji

Abstract:

The Epstein-Barr virus (EBV) belonging to Herpesviridae family is widely spread all over the world. Acute infection with this virus may present as infectious mononucleosis (IM). The aim of the study was to analyze the course of IM in a group of 64 patients hospitalized in the Department of Infectious Diseases of the University Hospital in Cracow between 2011 and 2016. In the studied group of patients with IM, 60 patients (94%) presented inflammatory changes in the throat, 61 patients (95.3%) enlargement of peripheral lymph nodes, 21 patients (33%) liver enlargement and 41 patients (64%) spleen enlargement. Increased body temperature occurred in 61 patients (95.3%), subfebrile temperature in 15 of them (24.5%) and fever in 46 (75.4%). 13 patients (20%) presented with rash and 8 (12%) suffered from dyspnoea. In the studied group, 31 patients (48%) had a high leukocyte count associated with lymphocyte and monocyte growth. In the group of patients with the highest number of leukocytes and the highest absolute number of lymphocytes, also the highest values of ALAT, ALP, GGTP and INR were observed. Liver enlargement was more common in patients with a higher leukocyte and monocyte count, whereas spleen enlargement in patients with a higher monocyte count. The time of hospitalization was longer in the male group and it was related to highest number of leukocytesn and highest level of ALAT. Based on these observations, it can be assumed that the number of leukocytes and percentage of lymphocytes may be a prognostic parameter of the course of IM.

KEY WORDS: course of infection, EBV, infectious mononucleosis, lymphocytes