Mastektomia prosta z procedurą węzła wartowniczego wykonana u pacjentki z rakiem piersi z użyciem bipolarnego Ligasure™ w sytuacji braku możliwości użycia elektrokoagulacji ze względów bezpieczeństwa kardiologicznego. Opis przypadku

Assessment of tissue healing process using A-PRF in monozygous twins

Sławomir Mazur

ORCID: 0000-0002-9971-2299

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: 22 546 25 22, e-mail: slawekmazur1@gmail.com

Wpłynęło: 24.04.2020

Zaakceptowano: 12.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020003

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):55–57

Streszczenie: Klasycznie mastektomia w leczeniu raka piersi jest wykonywana tzw. nożem elektrycznym z wykorzystaniem efektu elektrokoagulacji. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy pacjent ma wszczepiony rozrusznik serca starej generacji, zastosowanie tej metody jest przeciwwskazane. Jedynym bezpiecznym sposobem jest w takim przypadku wykorzystanie tzw. urządzeń bipolarnych, np. typu LigaSure™, w celu wykonania hemostazy. Metoda ta nie zakłóca i nie uszkadza rozrusznika serca. Postępowanie takie nie wydłuża istotnie czasu operacji, pozwala wykonać dokładną hemostazę, nie wykazuje parzącego tkanki efektu i wydaje się wpływać na mniejszy chłonkotok pooperacyjny.

Słowa kluczowe: mastektomia, rak piersi, rozrusznik serca, system LigaSure™

Abstract: The routine treatment of breast cancer with mastectomy is performed using so called electric knife utilizing the effect of electrocoagulation. In exceptional circumstances, i.e. when the patient has an old generation pacemaker implanted, this method is contraindicated. The only safe way of performing haemostastatic procedures is to use the so-called bipolar devices, e.g. LigaSure™ type. This method does not disturb or damage the pacemaker. Moreover, it does not extend significantly the duration of surgery, allows for accurate haemostasis control, does not show a scalding effect and seems to ameliorate postoperative lymphorrhea.

Key words: breast cancer, LigaSure™ system, mastectomy, pacemaker