Mechanizmy oporności pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae na karbapenemy

The mechanisms of resistance of Gram-negative rods of Enterobacteriaceae family to carbapenems

Marek Juda | Anna Malm

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Marek Juda Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. dr. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel./Fax: (81) 742 37 72

Wpłynęło: 04.02.2013

Zaakceptowano: 25.02.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013007

Forum Zakażeń 2013;4(1):53–57

Streszczenie: Karbapenemy są antybiotykami ostatniej szansy w leczeniu ciężkich zakażeń. Niestety w ostatnich latach wzrasta oporność na te leki, co jest związane z produkcją karbapenemaz. Obecnie do najważniejszych z nich – w grupie pałeczek rodziny Enterobacteriaceae – należą enzymy typu KPC, MBL oraz OXA-48. Z klinicznego oraz epidemiologicznego punktu widzenia istotne jest ich szybkie rozprzestrzenianie się, a współwystępowanie dodatkowych mechanizmów oporności na inne antybiotyki powoduje pojawianie się izolatów wieloopornych, niewrażliwych na wszystkie obecnie dostępne leki przeciwdrobnoustrojowe.

Słowa kluczowe: karbapenemazy, karbapenemy, oporność, pałeczki Gram-ujemne, wielolekooporność

Abstract: Carbapenems are classified as the drugs of the last chance in the treatment of serious infectious diseases. Unfortunately, the problem of resistance to this group of antibiotics as the result of production of carbapenemases has increased recently. Nowadays, the most important enzymes produced by Enterobacteriaceae are: KPC, MBL and OXA-48. It is worth to notify, from clinical and epidemiological point of view, that strains producing these enzymes widespread rapidly, while the coexistence of additional mechanism of resistance to the other antimicrobial drugs, results in appearance of multiresistant „superbags”, insensitive even to all available antibiotics.

Key words: carbapenemases, carbapenems, Gram-negative rods, multidrug, resistance