Metody monitorowania higieny rąk wśród personelu medycznego

Methods for monitoring hand hygiene among healthcare personnel

Emilia Szumska1 | Dorota Rożkiewicz2

1 Medilab Sp. z o.o
2 Klinka Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dorota Rożkiewicz, Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

Wpłynęło: 03.12.2016

Zaakceptowano: 19.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016077

Forum Zakażeń 2016;7(6):449–454

Streszczenie: Istnieją rożne metody monitorowania przestrzegania higieny rąk. Obserwacja bezpośrednia, prowadzona przez wyszkolony personel, oraz sporządzanie raportów uważane były kiedyś za tzw. złoty standard. Metoda ta jest jednak pracochłonna, kosztowna i obejmuje jedynie od 1,2 do 3,5% wszystkich dekontaminacji rąk. Ponadto najbardziej znaczącą jej wadą jest zmiana zachowania osób, które wiedzą, że są obserwowane (efekt Hawthorne’a), co powoduje wzrost poprawnych wyników nawet o 300%. Pomiar ilości zużywanego produktu do higieny rąk może ujawnić wzrost lub obniżenie zużycia środka dezynfekcyjnego. Jednak nie jest to metoda dokładna, ponieważ nie uwzględnia przypadków rozlania lub wykorzystania preparatu przez rodzinę pacjenta itd. Elektroniczne monitorowanie przestrzegania higieny rąk pozwala na 100% pomiar i jest najskuteczniejszym sposobem zwiększania praktyki higieny rąk. Nie zabiera dodatkowego czasu, co jest istotne w przypadku zajętych pracowników medycznych. Ponadto nie ma możliwości wystąpienia błędu człowieka lub manipulacji. Badania sugerują, że elektroniczne systemy monitorujące mają zarówno krótko-, jak i długoterminowy wpływ na przestrzeganie higieny rąk. Niestety, nie wszystkie te metody dostępne są w polskich szpitalach.

Słowa kluczowe: automatyczny system elektroniczny, bezpośrednia obserwacja, system RTLS, wideomonitoring, wskaźnik zużycia preparatu do dezynfekcji

Abstract: Gut microbiota influences many aspects of human physiology. Contains genes that do not occur in mammals’ cells, but still are necessary to maintain health. Early microbiota colonization is critical for development of immune response and oral food tolerance. Inappropriate colonization of the gastrointestinal tract leads to mucous membrane alteration, modulates inflammatory systemic response and influences development of sensitization and autoimmune diseases. Probiotics and prebiotics therapies represent a hopeful way to prevent various disorders. However, current evidences and their effectiveness remain ambiguous, 2015 GLAD-P guidelines suggest that using probiotics for allergy prevention may benefit in decreasing the risk of eczema. Therefore, the guidelines suggest using probiotics in pregnant women at risk of having an allergic child, at breastfeeding women having child at high risk of developing allergy and at infants at high risk of developing allergy.

Key words: allergy, gut microbiota, necrotizing enteroco litis, neonate, postnatal colonization, probiotics