Metody obrazowania perfuzji płatów w autologicznych rekonstrukcjach piersi

Methods of imaging flap perfusion in autologous breast reconstructions

Agata Błażyńska-Spychalska1 | Agnieszka Brzezicka1 | Piotr Spychalski2 | Karolina Kondej1 | Jerzy Jankau1

ORCID*: 0000-0002-1163-6018 | 0000-0001-8736-295X | 0000-0001-7111-4660 | 0000-0003-3234-2374 | 0000-0002-2064-7616

1 Klinika Chirurgii Plastycznej Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Agata Błażyńska-Spychalska
Klinika Chirurgii Plastycznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, Tel.: 58 349 30 40, Fax: 58 349 30 50, e-mail: agata.blazynska@gumed.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.07.2019

Zaakceptowano: 23.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019020

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):83–89

Streszczenie: Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u kobiet. Jedną z metod leczenia jest amputacja piersi z następczą rekonstrukcją odroczoną albo najlepiej jednoczasową. Coraz popularniejsze stają się autologiczne metody rekonstrukcji, obarczone są jednak ryzykiem powikłań w postaci miejscowej lub całkowitej martwicy płata. Aby temu zapobiec, stosuje się przedoperacyjne, śródoperacyjne oraz pooperacyjne metody obrazowania ukrwienia płatów. Należą do nich: angiografia fluorescencyjna zielenią indocyjaninową, dynamiczna termografia w podczerwieni, USG doppler, angio-TK, angio-MR, spektrofotometria oraz laserowa spektrofotometria Doppler. Celem niniejszej pracy było porównanie aktualnie dostępnych metod obrazowania na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Wykorzystanie metod obrazowania zwiększa skuteczność zabiegów, zmniejszając jednocześnie ilość powikłań, skraca okres hospitalizacji i obniża koszty pobytu. Przedoperacyjnie najlepiej używać angio-TK, którego czułość i swoistość sięgają 100%. Śródoperacyjnie najbardziej obiecującymi metodami są ICGA i DIRT, jednak dowody nie są wystarczająco silne, w związku z czym wymagane są dalsze badania nad czułością, swoistością i skutecznością w zapobieganiu powikłań chirurgicznych.

Słowa kluczowe: angiografia fluorescencyjna zielenią indocyjaninową, DIRT, dynamiczna termografia w podczerwieni, mapa perfuzji piersi, metody obrazowania, perfuzja rekonstrukcji piersi, żywotność płata

Abstract: Breast cancer is a common malignancy. One method of breast cancer treatment is resection with subsequent reconstruction. Autologous methods of breast reconstruction are becoming more and more common, however, there is a risk of complications due to local or complete necrosis of the flap. Pre-operative, intraoperative and post-operative methods of flap imaging are available. These include: fluorescence angiography with indocyanine green (ICGA), dynamic infrared thermography (DIRT), ultrasound doppler, angio-CT (CTA), angio-MR (MRA), spectrophotometry and laser Doppler (Doppler) spectrophotometry (CLDS). The aim of this paper is to compare currently available imaging methods based on a literature review. It appears that the use of imaging techniques causes increase in efficacy, improves results, reduces the number of complications, shortens time of hospitalization and reduces costs. The best method for preoperative imaging is angio-CT, with a sensitivity and specificity reaching 100%. Intraoperatively ICGA and DIRT are most promising, but evidence is not strong enough and requires further research regarding sensitivity, specificity and efficacy in prevention of surgical complications.

Key words: breast reconstruction perfusion, DIRT breast, DIRT surgery, flap viability, imaging technology surgery, indocyanine green breast, perfusion map breast