Miejsce lewofloksacyny i moksyfloksacyny w terapii zakażeń bakteryjnych

Role of levofloxacin and moxifloxacin in the management of various bacterial infections

Danuta Dzierżanowska

Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Tel.: (22) 815 72 70, Fax: (22) 815 72 75

Wpłynęło: 14.09.2015

Zaakceptowano: 23.09.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015051

Forum Zakażeń 2015;6(5):299–310

Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę moksyfloksacyny i lewofloksacyny uwzględniającą ich aktywność biologiczną, różnice w spektrum przeciwbakteryjnym oraz właściwości farmakokinetyczne (PK) i farmakodynamiczne (PD). Dokonano także przeglądu patogenów odpowiedzialnych za najczęstsze zakażenia z uwzględnieniem trendów lekooporności. Omówiono ważniejsze wskazania terapeutyczne i krótko scharakteryzowano badania kliniczne porównujące skuteczność omawianych fluorochinolonów z innymi lekami rekomendowanymi w terapii określonego zakażenia.

Słowa kluczowe: aktywność przeciwbakteryjna, farmakodynamika, farmakokinetyka, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, zastosowanie kliniczne

Abstract: This paper describes the short characteristics of two clinically important fluoroquinolones; moxifloxacin and levofloxacin, called „respiratory antimicrobials”, its antimicrobial spectrum and potency, mechanism of action and actual trends in resistance. It was emphasized that besides the antibacterial activity, very important treat of these drugs in connection with clinical therapeutic success are pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters. Last part of this review describes usefulness in the therapy of various bacterial infections and metaanalysis of results presented in literature in comparison to the other antimicrobials used as a standard recommended therapy for particular infection.

Key words: antibacterial activity, clinical usage, levofloxacin, moxifloxacin, pharmacodynamics, pharmacokinetics