Mikrobiologiczne mapowanie szpitala

Mapping hospital infection zones

Małgorzata Fleischer1 | Marleta Zienkiewicz2–4

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
3 Szpital MSWiA w Szczecinie
4 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

Małgorzata Fleischer Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 12 80, e-mail: malgorzata.fleischer@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 02.08.2018

Zaakceptowano: 17.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018041

Forum Zakażeń 2018;9(4):213–219

Streszczenie:

Mapowanie szpitala oparte na analizach wyników badań mikrobiologicznych jest podstawą zarówno do kształtowania szpitalnej polityki antybiotykowej, jak i do wdrażania skutecznych programów kontroli zakażeń szpitalnych oraz rozprzestrzeniania się drobnoustrojów. Mapy tworzone w celach epidemiologicznych dotyczą oceny częstości występowania MDRO opartej na: utworzeniu listy pacjentów z rzadkimi MDRO, monitorowaniu zmian lekowrażliwości drobnoustrojów, szacowaniu obciążenia infekcją z udziałem MDRO, szacowaniu narażenia na zakażenie/kolonizację MDRO oraz określeniu nabywania MDRO w trakcie leczenia szpitalnego. Mapa mikrobiologiczna dla celów terapeutycznych oparta jest na zbiorczych antybiogramach tworzonych tylko dla gatunków, z których uzyskano co najmniej 30 izolatów z próbek klinicznych.

Słowa kluczowe: mapowanie mikrobiologiczne, monitorowanie zakażeń MDRO, wielooporne drobnoustroje, zbiorcze antybiogramy

Abstract:

Hospital mapping based on the analyses of microbiological test results is of fundamental value for both shaping the hospital antibiotics policy and implementation of effective nosocomial infection and microorganism transmission control. Maps created for epidemiological purposes present the assessment of MDRO infection occurrence based on: creating a list of patients with rare MDRO infections, monitoring of microorganism drug-susceptibility changes, estimation of MDRO infection probability, estimation of exposure to infection/colonization by MDROs, as well as determining how is MDRO acquired during hospitalization. The microbiological map for therapeutic purposes is based on collective antibiograms generated only for those species from which at least 30 isolates from clinical samples were obtained.

Key words: collective antibiograms microbiological mapping, MDRO infection monitoring, multi-drug resistant organisms