Mikrobiologiczne skażenie zabawek w oddziałach pediatrycznych

Microbiological contamination of toys in hospital pediatric departments

Magdalena P. Ozimek1, 2 | Katarzyna A. Morawska1, 2 | Olga Bortkiewicz1 | Małgorzata Fleischer1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Studentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Magdalena P. Ozimek Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław

Wpłynęło: 25.08.2016

Zaakceptowano: 19.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016051

Forum Zakażeń 2016;7(5):325–330

Streszczenie: Korzyści wynikające z obecności zabawek w szpitalnych oddziałach pediatrycznych są znaczne i nie podlegają dyskusji, jednak zabawki mogą stanowić także źródło poważnych infekcji oraz stwarzać zagrożenie dla małych pacjentów. Celem pracy była ocena skażenia drobnoustrojami zabawek znajdujących się w oddziałach pediatrycznych oraz ocena ich dekontaminacji przez personel szpitalny lub rodziców. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch oddziałach pediatrycznych w grupie dzieci o podwyższonym ryzyku infekcji. Pobrano wymazy łącznie ze 100 zabawek, z których 75% było przeznaczonych do wspólnej zabawy, natomiast 25% stanowiły zabawki indywidualne. Na powierzchni wielu zabawek były obecne potencjalnie chorobotwórcze szczepy, takie jak: Staphylococcus aureus (w tym MRSA), Klebsiella pneumoniae, Serratia spp., Acinetobacter spp. i Pseudomonas spp. Tylko 20% zabawek było poddawanych dekontaminacji, jednak procedura ta nie była wykonywana systematycznie.

Słowa kluczowe: dekontaminacja zabawek, kontaminacja zabawek przez S. aureus, skażenie zabawek w zależności od rodzaju materiału

Abstract: Benefits generated by the presence of toys in hospital wards during hospitalization of children are beyond question, however, toys can be the source of serious infections, what can be harmful for young patients. The aim of this study was to evaluate the microbiological contamination of toys placed in hospital pediatric departments and to determine whether toys are decontaminated by medical staff or parents. Investigations were made in two pediatric wards among children with increased risk of infection. Samples were collected from 100 toys – both individual (25%) and for common use (75%). Bacterial potentially pathogenic strains such as Staphylococcus aureus, including MRSA, Klebsiella pneumoniae, Serratia spp., Acinetobacter spp. and Pseudomonas spp. were present on the surface of many toys. Only 20% of toys were disinfected, but this procedure was not performed systematically.

Key words: S. aureus contamination of toys, toys contamination depending on material type, toys decontamination