Mikrobiota pochwy a poród przedwczesny

Vaginal microbiota and preterm birth

Kamil Bałabuszek1 | Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Łukasz Pietrzyński2 | Agnieszka Sikora3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kamil Bałabuszek Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64 00, e-mail: balkam@tlen.pl

Wpłynęło: 12.06.2018

Zaakceptowano: 28.06.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2018023

Forum Zakażeń 2018;9(5):303–308

Streszczenie:

Bakterie obecne w organizmie człowieka stanowią nawet do 2% jego masy ciała. Mikrobiota pochwy zapewnia homeostazę oraz tworzy barierę zapobiegającą kolonizacji przez drobnoustroje chorobotwórcze. W przypadku, gdy dojdzie do zachwiania równowagi mikrobiologicznej w ekosystemie pochwy, może rozwinąć się stan zwany waginozą bakteryjną, który zwiększa ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, infekcji układu moczowego czy wystąpienia porodu przedwczesnego. W najnowszych badaniach, w których użyto sekwencji 16S rRNA do identyfikacji bakterii, opisano ponad 250 gatunków bakterii występujących w pochwie. Mikrobiota pochwy podczas trwania ciąży jest z reguły stabilniejsza, lecz niejednokrotnie występują w niej znaczące zmiany. Niewyjaśnione są nadal mechanizmy, w wyniku których u kobiet ciężarnych dochodzi do modyfikacji w składzie mikrobioty. Pomimo przeprowadzenia skutecznego leczenia waginozy bakteryjnej podczas ciąży, nie zmniejsza się ryzyko porodu przedwczesnego. Znajomość mechanizmów wpływających na zmiany mikrobioty i ograniczenie częstości zakażeń pochwy u kobiet ciężarnych może znacząco zmniejszyć odsetek porodów przedwczesnych.

Słowa kluczowe: ciąża, Lactobacillus spp., mikrobiota pochwy, poród przedwczesny, powikłania

Abstract:

Bacteria present in the human body make up to 2% of the total body mass. Vaginal microbiota provides homeostasis and is a barrier preventing colonization by pathogenic microorganisms. When the microbiological balance in the vaginal ecosystem is disturbed, a condition called bacterial vaginosis may develop, which increases the risk of premature birth, sexually transmitted diseases and infections of the urinary tract. A recent study which uses 16S rRNA sequencing to identify bacteria, described more than 250 species present in the vagina. Vaginal microbiota is generally more stable during pregnancy, but can be significantly altered in many cases. The mechanisms that cause microbial changes during pregnancy remain unexplained. Despite effective treatment of bacterial vaginosis during pregnancy, the risk of premature birth does not decrease. Knowing the mechanisms of microbial changes and reduction of the frequency of vaginal infections during pregnancy can significantly reduce the number of premature births.

Key words: complications, Lactobacillus spp., pregnancy, preterm birth, vaginal microbiota