Modyfikowany kwas ortokrzemowy jako inhibitor modelowego incydentu oparzeniowego – charakterystyka metodą elektroforezy, badania mikrobiologiczne i mikroskopia skaningowa

Modified orthosilicic acid as an inhibitor of thermally induced burn incidents – characterization by microbiological procedure, electrophoresis and SEM

Anna Pielesz | Alicja Machnicka | Ewa Sarna

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

⇒ Anna Pielesz Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, Tel.: (33) 827 91 14

Wpłynęło: 11.06.2015

Zaakceptowano: 08.07.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015009

Leczenie Ran 2015;12(2):73–81

Streszczenie: Miejscowa oraz ogólna odpowiedź organizmu na oparzenie termiczne jest złożona i prowadzi nie tylko do uszkodzenia skóry, lecz także do wywołania głębokich oraz długotrwałych zmian w metabolizmie organizmu. W niniejszych badaniach z wykorzystaniem metody elektroforezy dokonano wyizolowania w octanie celulozy (ang. cellulose acetate electrophoresis – CAE) agregatów białek HSP37. Metodą mikrobiologiczną oceniono zdolności obronne przeciw drobnoustrojom, natomiast metoda skaningowej mikroskopii elektronowej służyła do ilustracji zmian powierzchniowych na skórze. Niniejsze zmiany obserwowano w obecności aktywnych przeciwutleniaczy, takich jak kwas L-askorbinowy oraz hydrożel kwasu ortokrzemowego (H4SiO4×nH2O). Wymienione modyfikatory procesu oparzeniowego minimalizowały zewnętrzne skutki symulowanych incydentów oparzeniowych.

Słowa kluczowe: gojenie rany oparzeniowej, kwas L-askorbinowy, kwas ortokrzemowy, modelowe próbki skóry

Abstract: Burn injury is a complex traumatic event with various local and systemic effects, affecting several organ systems beyond the skin. Acetate electrophoresis (CAE), microbiological procedures and scanning electron microscopy analysis (SEM) were all carried out after heating samples of model chicken skin to a temperature simulating a burn incident and stimulates the release of heat shock proteins (HSPs). In SEM views specific morphologic changes in the skin accompany treatment of L-ascorbic acid or sodium ascorbate. Aggregates of smaller molecular weight, probably HSP37 proteins which undergo atrophy in presence of hydrogels like H4SiO4×nH2O or L-ascorbic acid solution, were isolated by cellulose acetate electrophoresis. The oxidative damage is one of the mechanisms responsible for the local and distant pathophysiological events observed after burn, and therefore antioxidant therapy might be beneficial in minimizing injury in burned patients.

Key words: healing, hydrogels like H4SiO4×nH2O, L-ascorbic acid, protein, thermal injury