Możliwości wykorzystania systemów ultrafiltracji w prewencji zakażeń Legionella pneumophila i Pseudomonas aeruginosa, bakterii występujących w szpitalnych instalacjach wodociągowych

Possibilities of using ultra-filtration systems for the prevention of infection by Legionella pneumophila and Pseudomonas aeruginosa derived from hospital water supply

Marta Wróblewska1, 2 | Beata Sulik-Tyszka1

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, Tel.: (22) 593 70 10, Fax: (22) 593 70 15

Wpłynęło: 10.10.2015

Zaakceptowano: 22.10.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015058

Forum Zakażeń 2015;6(5):347–351

Streszczenie: Legionella pneumophila i Pseudomonas aeruginosa to drobnoustroje występujące naturalnie w instalacji wodociągowej, mogące wywoływać zakażenia u hospitalizowanych pacjentów. Ze względu na liczne mechanizmy adaptacyjne (m.in. zdolność tworzenia biofilmów, niskie wymagania odżywcze), skuteczna eradykacja tych patogenów ze szpitalnych systemów wodnych jest trudna. W pracy scharakteryzowano zagrożenie związane z obecnością wspomnianych mikroorganizmów patogennych w instalacji wodociągowej szpitali oraz przedstawiono możliwości wykorzystania ultrafiltracji w zapobieganiu tworzenia biofilmów bakteryjnych w instalacjach, a co za tym idzie – ograniczania ryzyka zakażeń drobnoustrojami tam bytującymi.

Słowa kluczowe: Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, ultrafiltracja

Abstract: Legionella pneumophila and Pseudomonas aeruginosa are microorganisms occurring naturally in drinking water, which can cause opportunistic infections especially in hospitalized patients. Due to the numerous adaptive mechanisms (including the ability to biofilms forming, low nutrient requirements), effective elimination of these microorganisms from hospital water systems is difficult. In this study the risk associated with the presence of pathogenic microorganisms in the water was characterized and the possibilities of using ultrafiltration to prevent the formation of bacterial biofilms in watersystem was shown.

Key words: Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, ultrafiltration