Mukowiscydoza. Udział biofilmów w zakażeniach płucnych

Cystic fibrosis. Biofilms involved in pulmonary infections

Beata Sadowska | Marzena Więckowska-Szakiel | Małgorzata Paszkiewicz | Barbara Różalska

Pracownia Biologii Zakażeń Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Beata Sadowska Pracownia Biologii Zakażeń Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Tel.: (42) 635 45 25, Fax: (42) 665 58 18

Wpłynęło: 30.04.2013

Zaakceptowano: 21.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013028

Forum Zakażeń 2013;4(2):99–104

Streszczenie: Mukowiscydoza to wieloukładowa choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się szerokim spektrum zmian patomorfologicznych, zwłaszcza w obrębie układu oddechowego i pokarmowego. Główną przyczyną pogarszania się stanu zdrowia chorych jest postępująca niewydolność oddechowa, będąca konsekwencją rozwoju przewlekłych, nawracających zakażeń oskrzelowo-płucnych. Najważniejszym problemem wydaje się być zjawisko koinfekcji jednego pacjenta przez różne gatunki bakterii lub bakterii, grzybów i wirusów, tworzących zwykle wielogatunkowe agregaty lub biofilmy. Pozostawanie drobnoustrojów w bezpośredniej bliskości warunkuje między nimi liczne oddziaływania synergistyczne lub (rzadziej) antagonistyczne, które w istotny sposób kształtują obraz patogenezy. Zrozumienie tych zależności stanowi klucz do prawidłowej diagnostyki i terapii infekcji dróg oddechowych w przebiegu mukowiscydozy.

Słowa kluczowe: adaptacja drobnoustrojów, biofilm, mukowiscydoza, zakażenia wielogatunkowe

Abstract: Cystic fibrosis is a multisystem disease, genetically determined, characterized by a wide spectrum of pathological changes, especially in the respiratory and digestive systems. Chronic airway infections cause a progresive respiratory failure, which leads to a deterioration in the health of patients and finally to death. The most important problem in the case of cystic fibrosis, seems to be co-infection of one patient by a different species of bacteria or bacteria, fungi and viruses, typically forming multispecies aggregates/biofilms. Staying microorganisms in close proximity determines the number of synergistic, or (rarely) antagonistic effects between them, which significantly influence the course of pathomorphological changes. Understanding these relationships is therefore the key to proper diagnosis and treatment of respiratory infections in cystic fibrosis.

Key words: biofilm, cystic fibrosis, microbial adaptation, polymicrobial infections