Mykafungina – zastosowanie w leczeniu i profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych

Micafungin – use in therapy and prophylaxis of invasive fungal infections

Beata Sulik-Tyszka1, 2 | Grzegorz Niewiński3, 4 | Marta Wróblewska1, 2

ORCID*: 0000-0001-5647-2443 | 0000-0003-1868-7990 | 0000-0002-9126-7442

1 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Mikrobiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Oddział Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
Tel.: 22 599 17 77, Fax: 22 599 17 78, e-mail: marta.wroblewska@wum.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.02.2020

Zaakcpetowano: 02.03.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020002

Forum Zakażeń 2020;11(1):33–37

Streszczenie: Interpretacja wyników badań mykologicznych i leczenie zakażeń grzybiczych pozostają nadal dużym wyzwaniem, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami odporności i/lub poddawanych intensywnej terapii. Objawy kliniczne u tych chorych są niecharakterystyczne, wyizolowanie czynnika etiologicznego w hodowli nie zawsze jest możliwe, podczas gdy interpretacja wyników badań lekowrażliwości wyhodowanych szczepów grzybów może być niejednoznaczna. Podstawym wymogiem oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów jest uwzględnienie rekomendacji EUCAST. W leczeniu zakażeń o etiologii Candida – przed identyfikacją gatunku patogenu – najwyższe rekomendacje według zaleceń ECIL-6 mają echinokandyny: mykafungina, anidulafungina oraz kaspofungina. Echinokandyny są także lekami pierwszego rzutu w terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych o etiologii Candida glabrata i Candida krusei, zgodnie z wytycznymi IDSA, ESCMID oraz grup eksperckich. W grupie pacjentów hematologicznych w leczeniu zakażeń o etiologii Candida albicans, Candida glabrata oraz Candida krusei również najwyższe rekomendacje mają echinokandyny. Mykafungina jest najczęściej zalecana w profilaktyce zakażeń grzybiczych u pacjentów z zaburzeniami odporności.

Słowa kluczowe: leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych, mykafungina, oznaczanie lekowrażliwości grzybów, profilaktyka zakażeń grzybiczych

Abstract: Interpretation of the results of mycological diagnostics and treatment of invasive fungal infections remain a serious challenge, particularly in patients who are immunocompromised and/or require intensive therapy. Clinical symptoms in this group of patients are not characteristic, isolation of the etiological agent in culture is not always achievable, while interpretation of the results of susceptibility testing of the isolated fungal strains may be ambiguous. The basic requirement for antimicrobial susceptibility testing of the isolates is to apply the EUCAST recommendations. For therapy of infections caused by Candida spp., before the species identification is available, the highest recommendations of the ECIL-6 guidelines have been allocated to echinocandins: micafungin, anidulafungin, and caspofungin. Echinocandins are also the drugs of choice in therapy of invasive fungal infections after identification of Candida glabrata and Candida krusei as the etiological agents, according to the guidelines of IDSA, ESCMID, anad the expert groups. This group of antifungals has also the highest recommendations for therapy of Candida albicans, Candida glabrata, ad Candida krusei infections in haematological patients. Micafungin is most often recommended for prophylaxis of fungal infections in immunocompromised patients.

Key words: micafungin, prophylaxis of fungal infections, susceptibility testing of fungi, therapy of invasive fungal infections