Nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego

Surveillance in surgical site infection

Anna Szczypta1 | Małgorzata Bulanda2

Zakład Higieny Żywności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Tel./Fax: (58) 349 27 23

Wpłynęło: 26.11.2012

Zaakceptowano: 28.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):187–194

Streszczenie: Nadzór jest nowym elementem miar kontroli infekcji. Oznacza systematyczne zbieranie, porządkowanie, analizowanie i upowszechnianie danych o występowaniu zakażeń szpitalnych. Nadzór nad Zakażeniami Miejsca Operowanego (ZMO) jest elementem działań strategicznych w celu zmniejszania ryzyka ZMO. W celu podniesienia skuteczności program nadzoru powinien obejmować: wprowadzenie jednolitych, zrozumiałych i akceptowanych definicji ZMO, metody nadzoru, analizę i porównania epidemiologiczne, badania mikrobiologiczne ZMO, regularny zwrot informacji dotyczący sytuacji epidemiologicznej ZMO. Dobrze opracowany i rzetelnie wprowadzony program nadzoru wpływa na redukcję liczby zakażeń, przez co pozwala skrócić czas pobytu pacjenta w szpitalu, a tym samym obniżyć koszty jego leczenia.

Słowa kluczowe: nadzór, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Surveillance is a new element of infection control. It consists of regular collection, sorting, analysing and disseminating data on the incidence of hospital infections. Surveillance of Surgical Site Infections (SSIs) is a part of risk reduction strategy. An effective supervision programme should include uniform, clear and accepted SSI definitions, surveillance methodology, epidemiological analysis and comparisons, SSI microbiological tests, regular feedback concerning SSI epidemiological situation. A well prepared and reliably implemented supervision programme leads to a reduction in the number of infections, thus making it possible to shorten hospitalisation, and therefore lower treatment costs.

Key words: surgical site infection, surveillance