Najnowsze osiągnięcia i przyszłość substytutów skóry w leczeniu ran przewlekłych

The latest achievements and future of skin substitutes in chronic wound management

Mateusz Sopata1, Maciej Sopata2, Iwona Zaporowska-Stachowiak3, 4

1 Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej

2 Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Hospicjum Palium

3 Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Oddział Medycyny Paliatywnej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

Mateusz Sopata, Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Poznańska, ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, e-mail: mateusz.m.sopata@doctorate.put.poznan.pl

Wpłynęło: 28.03.2017

Zaakceptowano: 15.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017008

Leczenie Ran 2017;14(1):33–38

Streszczenie: Obecnie coraz więcej osób cierpi z powodu ran przewlekłych. Coraz częściej standardowe procedury terapii nie są wystarczające do wyleczenia rany. Wiąże się to także z bardzo dużymi kosztami dla narodowych funduszy zdrowia. Substytuty skóry znane są już od kilku dekad, jednakże dopiero od niedawna zainteresowano się nimi w kontekście leczenia ran przewlekłych. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z substytutami skóry. Opisano budujące je komponenty. Dokonano przeglądu najbardziej interesujących produktów dostępnych obecnie na rynku europejskim. Omówiono cztery produkty, znacząco różniące się od siebie. Dodatkowo odnośnie każdego z nich zawarto informację dotyczącą skuteczności klinicznej; całość poddano dyskusji.

Słowa kluczowe: rany przewlekłe, substytuty skóry

Abstract : Nowadays, a growing part of the population suffers from chronic wounds. Standard of care procedures are becoming insufficient. This creates additional costs that national health systems have to pay. Skin substitutes have been available for a few decades, however considerable attention has been placed on them only recently. This article presents the most important issues related to skin substitutes. The paper describes the most important components of skin substitutes. The most interesting products currently available on the European market were reviewed. There are four products that differ significantly from each other. In addition, clinical efficacy of each of the products was included and discussed in the end.

Key words: chronic wounds, skin substitute