Narażenie personelu medycznego na materiał potencjalnie zakaźny. Ochronne działania poekspozycyjne

Exposure to infectious material in the work of the medical staff. Post-exposure prophylaxis

 Anna Garus-Pakowska

Zakład Higieny i Promocji Zdrowia, Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź, Tel.: (42) 678 16 88

Wpłynęło: 20.01.2016

Zaakceptowano: 08.02.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016004

Forum Zakażeń 2016;7(1):25–31

Streszczenie: W przypadku ekspozycji pracownika na materiał zakaźny ocena ryzyka zawodowego wiąże się z rodzajem wykonywanych czynności, które stwarzają lub nie stwarzają zagrożenia. Istotne znaczenie mają następujące fakty: czy dana osoba ma regularny kontakt z krwią lub innymi potencjalnie zakaźnymi płynami ustrojowymi, czy istnieje ryzyko zranienia skażoną igłą lub ostrym narzędziem, czy może dojść do transmisji zakażenia przez zranioną skórę lub błony śluzowe oraz jaka jest częstość wymienionych sytuacji ryzykownych. Do grup zwiększonego ryzyka ekspozycji przezskórnych należą pracownicy medyczni, których codzienna praca opiera się na kontaktach z pacjentami i w związku z tym wiąże się z narażeniem na styczność z krwią oraz płynami ustrojowymi. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia w wyniku ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny należy bezwzględnie przestrzegać zasad postępowania poekspozycyjnego.

Słowa kluczowe: czynniki biologiczne, gruźlica, personel medyczny, profilaktyka poekspozycyjna, ryzyko zawodowe, zakażenia krwiopochodne

Abstract: In the case of exposure to infectious material determine the occupational risk is associated with the type of performed activities that pose or may not pose such a threat. It is important, therefore, whether the employee has regular contact with blood or other potentially infectious body fluids, whether there is a risk of injury with contaminated needle or sharp instrument, or may lead to transmission of infection through injured skin or mucous membranes, and what is the frequency of these risky situations. The groups at increased risk of exposure include percutaneous professional medical staff, whose daily work is related to the contact with patients and therefore exposed to contact with blood and body fluids. In order to minimize the risk of infection it have to follow the rules of post-exposure procedures.

Key words: biological agents, blood borne infections, medical personnel, occupational risk, post-exposition prophylaxis, tuberculosis