Niedokrwienie kończyn dolnych jako przyczyna powstania trudno gojącej się rany – opis przypadku

Lower limb ischemia, the cause arising from difficult healing wounds – a case report

Paulina Mościcka1, 2 | Maria T. Szewczyk1, 2 | Elżbieta Hancke2 | Justyna Cwajda -Białasik1 | Paweł Wierzchowski2 | Arkadiusz Jawień2

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

2 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

⇒ Paulina Mościcka Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 21, Fax: (52) 585 58 09

Wpłynęło: 20.05.2015

Zaakceptowano: 24.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015008

Leczenie Ran 2015;12(2):59–67

Streszczenie: Opieka nad pacjentem z miażdżycą tętnic obwodowych wymaga podejmowania wielokierunkowych działań. Z powodu niejednokrotnie nakładającej się wielochorobowości, m.in.: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, a także obecności innych niekorzystnych czynników (jak np. palenie tytoniu), wzrasta ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych w postaci zaburzenia procesu gojenia rany. W niniejszej pracy przedstawiono dwa opisy przypadków chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, u których w przebiegu procesu terapeutycznego doszło do powstania trudno gojącej się rany. U obydwu pacjentów wdrożono postępowanie chirurgiczne, a następnie działanie miejscowe zgodne z obowiązującymi rekomendacjami.

Słowa kluczowe: miażdżyca tętnic kończyn dolnych, opieka interdyscyplinarna, rana przewlekła

Abstract: Care for patients with peripheral arterial disease requires various action being taken. The risk of postoperative complications in the form of the impaired healing process of wounds increases due to the often overlapping multiple illnesses, including diabetes, hypertension, hyperthyroidism, coupled with other negative factors such as smoking. The paper presents two case reports of sick patients suffering from atherosclerosis of the lower limbs which, in the course of the therapeutic process, resulted in difficult healing wounds arising. In both cases, surgical treatment was undertaken as well as local action in accordance with the current recommendations.

Key words: chronic wound care, interdisciplinary care, peripheral arterial occlusive disease