Nowy model ran przewlekłych w cukrzycy – badanie pilotażowe u szczurów rasy Wistar

New model of chronic wounds in Wistar rats – pilot study

Beata Mrozikiewicz-Rakowska1 | Mateusz Mieczkowski1 | Tomasz J. Siwko1 | Magdalena I. Bujalska-Zadrożny 2 | Anna E. de Corde2 | Emilia Gąsińska2 | Kamila Kulik2 | Tomasz Grzela3 | Alicja Krejner 3 | Rafał Dulski4 | Tadeusz Piątkowski4 | Adriana Nowak1 | Janusz Krzymień1

1 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Farmakodynamiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

3 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

4 Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

⇒Beata Mrozikiewicz-Rakowska Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 13 38

Wpłynęło: 10.03.2015

Zaakceptowano: 08.04.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015004

Leczenie Ran 2015;12(1):33–39

Streszczenie: W celu oceny modelu terapeutycznego wpływającego na gojenie ran w przebiegu cukrzycy, potrzebny jest powtarzalny zwierzęcy model rany przewlekłej. Dotychczas nie stworzono takiego uniwersalnego zwierzęcego modelu posiadającego warunki jak najbardziej zbliżone do warunków obserwowanych podczas gojenia u ludzi z wieloletnią cukrzycą. Celem badania była ocena przydatności stworzonego modelu rany przewlekłej u szczurów z cukrzycą streptozotocynową przy zastosowaniu insulinoterapii w warunkach względnej normoglikemii. Zarówno sposoby dokonywania pomiarów, jak i standaryzacja metod tworzenia oraz zaopatrywania rany były podobne do metod gojenia w warunkach klinicznych u ludzi.

Słowa kluczowe: cukrzyca, insulina, rana, streptozotocyna, szczury, Wistar

Abstract: To evaluate the therapeutic models of wound healing in diabetes, we need repeatable animal model of chronic wound. There has not been yet created a universal model similar to conditions observed during wound healing in humans with long history of diabetes. The aim of the study was to evaluate the usefulness of the created model of chronic wound in rats with streptozotocin induced diabetes, using insulin at a relative normoglycemia. Methods of measuring as well as standardized methods for creating and obtaining the wound brings us closer to healing conditions observed in clinical practice in humans.

Key words: diabetes, insulin, rats, streptozotocin, Wistar, wound