Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa okrężnicy – aktualny stan wiedzy i zasady leczenia

Symptomatic uncomplicated diverticular disease of the colon – the current state of knowledge and principles of treatment

Maria Kłopocka | Ariel Liebert

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 78

Wpłynęło: 05.03.2016

Zaakceptowano: 25.03.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016012

Forum Zakażeń 2016;7(2):103–108

Streszczenie: Uchyłkowatość okrężnicy jest nieprawidłowością anatomiczną, rozpoznawaną na podstawie badania kolonoskopowego lub badań obrazowych jelita grubego. Schorzenie to stwierdza się częściej w starszych grupach wiekowych. Większość przypadków jest klinicznie bezobjawowa. Najczęstszą kliniczną prezentacją jest niepowikłana choroba uchyłkowa, która zwykle jest rozpoznawana i leczona w warunkach ambulatoryjnych. Ostre zapalenie uchyłków, zwłaszcza powikłane, wymaga leczenia w warunkach szpitalnych. W niniejszej pracy podsumowano aktualny stan wiedzy na temat patogenezy uchyłkowatości i choroby uchyłkowej jelit oraz omówiono zasady i kontrowersje dotyczące leczenia, głownie niepowikłanej choroby uchyłkowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli mesalazyny i ryfaksyminy.

Słowa kluczowe: mesalazyna, objawowa choroba uchyłkowa, ryfaksymina, uchyłkowatość okrężnicy

Abstract: Diverticulosis of the colon is the anatomic abnormality, recognized on the basis of colonoscopy or imaging examinations of the colon. It is found more frequently in older age groups. Most of the cases are clinically asymptomatic. The most common clinical presentation is uncomplicated diverticular disease, which is usually recognized and treated in an outpatient setting. Acute diverticulitis, especially complicated, requires inpatient treatment. In the article, the authors summarize the current state of knowledge on the pathogenesis of diverticulosis and diverticular disease of the colon and discuss the principles and controversies regarding treatment, mostly uncomplicated diverticular disease, with particular emphasis on the role of mesalazine and rifaximine.

Key words: diverticulosis, mesalamine, rifaximine, uncomplicated divericular disease