Observational study on the effectiveness of preventing pressure ulcers in palliative care – own experience

Obserwacyjne badania nad skutecznością profilaktyki przeciwodleżynowej w opiece paliatywnej – doświadczenia własne 

Maciej Sopata1 | Anna Głowacka1 | Przemysław Mańkowski2 | Iwona Zaporowska1

1 Chair and Department of Palliative Medicine, Palium Hospice, University of Medical Sciences in Poznan

2 Departament of Pediatric Surgery, Traumatology and Urology, University of Medical Sciences in Poznan

⇒ MACIEJ SOPATA Chair and Department of Palliative Medicine, Palium Hospice, University of Medical Sciences in Poznan, 25A, Os. Rusa, PL-61245 Poznan, Poland, Tel.: + 48 61 873 83 03, Fax: + 48 61 873 83 06

Received: 30.11.2014

Accepted: 17.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014021

LECZENIE RAN 2014;11(4):159–164

ABSTRACT: One of the risks that concerns patients with advanced cancer disease are pressure ulcers. Although this problem is as old as humanity itself, professionals still have not sufficient knowledge about all mechanisms of their appearance and efficient methods of prevention. In this paper the authors present results and efficacy of 2-year prospective observation study of the effectiveness of prevention of pressure ulcers in hospitalized palliative care patients recorded on the 1st, 7th and 15th days of a patient’s stay in the hospice ward, discussed together with the comparison of two measurement scales to assess risk factors.

KEY WORDS: palliative care, pressure ulcers, prevention, risk assessment

STRESZCZENIE: Obecnie – pomimo wysokiego poziomu medycyny – odleżyny ciągle stanowią niedoceniany i aktualny problem. Celem obserwacyjnych dwuletnich badań zaprezentowanych w niniejszej pracy była ocena skuteczności profilaktyki przeciwodleżynowej u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej z podziałem na ustalone przedziały czasowe do 7., do 15. i powyżej 15. dnia pobytu w szpitalu wraz z porównawczą oceną czynników ryzyka przy wykorzystaniu dwóch narzędzi pomiaru – skali Norton i skali CBO (ang. Duch Consensus Prevention of Bedsores).

SŁOWA KLUCZOWE: odleżyny, profilaktyka, ocena ryzyka, opieka paliatywna