Obwody oddechowe i sprzęt anestezjologiczny – potencjalne źródła zakażeń w anestezjologii

Anaesthetic equipment and breathing systems – a potential source of infections in anaesthesiology

Małgorzata Jadczak1 | Anna Zdun2 | Paweł Witt3

1 Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

2 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

3 Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

⇒ Małgorzata Jadczak, Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Wpłynęło: 10.10.2016

Zaakceptowano: 28.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016022

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(4):105–110

Streszczenie:

Podczas zabiegu operacyjnego odpowiedzialność za pacjenta spoczywa na zespole operacyjnym i anestezjologicznym. Personel bloku operacyjnego, w skład którego wchodzą lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna, powinien dołożyć wszelkich starań, aby bezpiecznie przeprowadzić chorego przez poszczególne etapy znieczulenia oraz przez zabieg operacyjny. Składową częścią tego procesu jest bezpieczeństwo epidemiologiczne. Potencjalne zakażenia mogą być związane z: pacjentem (nieprawidłowe przygotowanie do zabiegu, np. brak higieny jamy ustnej, nieprawidłowe działania związane z zapobieganiem zakażeniom miejsca operowanego lub ich brak), salą operacyjną, personelem oraz sprzętem stosowanym w trakcie zabiegu. W warunkach bloku operacyjnego możliwe jest rozprzestrzenianie się także zakażeń krzyżowych. Należy pamiętać, że zarówno personel, jak i sprzęt anestezjologiczny mogą być źródłem zakażeń. Kluczowe znaczenie ma właściwa higiena rąk oraz prawidłowe postępowanie z użytkowanym sprzętem. W pracy podjęto próbę wskazania epidemiologicznych punktów krytycznych kontroli zakażeń dla zespołów anestezjologicznych oraz obowiązujących zaleceń w tym obszarze.

Słowa kluczowe: anestezjologia, pielęgniarka anestezjologiczna, zakażenie, znieczulenie

Abstract:

The surgical and anaesthesiological teams are responsible for the safety of the patient throughout the entire surgical procedure. The anaesthesiologist and anaesthetic nurse, which are part of the operating room staff, should do their best to provide the best possible anaesthesia and intraoperative care. A vital part of the process is epidemiological safety. Causes of potential infections may be linked to: the patient – inadequate preparation (poor dental hygiene, inefficient prevention of surgical site infections), operating theatre and staff, as well as the equipment used intraoperatively. Cross-infections may occur in the operating room. It is worth noticing that both staff and the anaesthetic equipment may be a source of infection. Appropriate hand hygiene and proper use of available devices is vital. This article will try to specify the key points of infection control dedicated to anaesthetic teams and the rules that apply in this area.

Key words: anaesthesia, anaesthesiology, anaesthetic nurse, infection