Ocena aktywności wirusobójczej produktów do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk w świetle kolejnych edycji normy PN -EN 14476

Evaluation of virucidal activity of hygienic handrub and handwash products in the light of subsequent editions of the PN -EN 14476 standard

Agnieszka Trzcińska | Agnieszka Częścik

Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Agnieszka Trzcińska Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Tel.: 22 542 12 30, e-mail: atrzcinska@pzh.gov.pl

Wpłynęło: 30.06.2017

Zaakceptowano: 20.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017045

Forum Zakażeń 2017;8(4):281–284

Streszczenie: Higiena rąk jest uważana za najskuteczniejsze i najtańsze działanie zapobiegające  transmisji patogenów pomiędzy pracownikami służby zdrowia, pacjentami i otoczeniem  podczas codziennej praktyki medycznej. Jeden z istotnych elementów procedury higieny  rąk stanowią preparaty do mycia rąk i do wcierania w ręce, które muszą spełniać określone  kryteria, m.in. powinny posiadać możliwie szerokie spektrum działania uwzględniające  bakterie, wirusy, grzyby i prątki. Metodyka oceny aktywności wirusobójczej produktów stosowanych w obszarze medycznym została opisana w normie PN-EN 14476. W niniejszej pracy  przedstawiono wytyczne dotyczące badania preparatów do higienicznej dezynfekcji rąk metodą  wcierania i higienicznego mycia rąk w kolejnych edycjach normy, opublikowanych w latach 2005–2015.

Słowa Kluczowe: aktywność wirusobójcza, higiena rąk, PN-EN 14476

Abstract: Hand hygiene is considered to be the most effective and cheapest way to prevent  the transmission of pathogens between healthcare professionals, patients and the environment  during everyday medical practice. One of the very important elements used in hand hygiene  procedures are hygienic hand rub and handwash products that must meet certain criteria,  including a broad antimicrobial spectrum of action. The method of assessing the virucidal  activity of products used in the medical field is described in PN-EN 14476. The article describes  the guidelines for the testing of hygienic hand rub and handwash products in subsequent editions  of the standard published in 2005–2015.

Key Words: hand hygiene, PN-EN 14476, virucidal activity