Ocena kolonizacji wieloopornymi szczepami pacjentów przyjętych po zabiegach chirurgicznych na oddział intensywnej terapii szpitala klinicznego

Evaluation of colonisation by multidrug-resistant strains of patients in the intensive care unit after surgery

Katarzyna Jermakow1 | Małgorzata Fleischer1 | Magdalena Pajączkowska1 | Agnieszka Szczykutowicz2 | Anna Starczewska2 | Lidia Łysenko2 | Grażyna Durek2 | Grażyna Gościniak1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Katarzyna Jermakow
Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 92, Fax: (71) 784 01 17, e-mail: katarzyna.jermakow@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 20.09.2016

Zaakceptowano: 12.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016060

Forum Zakażeń 2016;7(5):319–324

Streszczenie: Częstą przyczyną infekcji na całym świecie są zakażenia szczepami wieloopornymi, które stają się trudne w leczeniu i kontroli. Celem badań było monitorowanie i ocena procesu kolonizacji przez szczepy wielooporne pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii. Zaobserwowano szybką kolonizację układu pokarmowego i/lub oddechowego przez szczepy Klebsiella pneumoniae MDR i Acinetobacter baumannii MDR. Niektórzy pacjenci zostali skolonizowani już w 3. dobie pobytu w OIT. Drogi moczowe i rany były kolonizowane później, powyżej 7. dnia pobytu w szpitalu. Nie zaobserwowano ani jednego przypadku kolonizacji przez szczepy MRSA i VRE.

Słowa kluczowe: kolonizacja pacjentów, wielooporne szczepy bakterii

Abstract: Multidrug-resistant bacteria (MDR) are frequent cause of infections in hospitals around the world, which are very difficult to treat and control. The objective of the study was monitoring and evaluation of time and place of colonization by multidrug-resistant microorganisms of patients in the intensive care unit. We observed rapid colonization of respiratory tract and/or gastrointestinal tract by Klebsiella pneumoniae MDR and Acinetobacter baumannii MDR. In some cases, patients were colonized in the third day of stay in the ICU. Urinary tract and wounds were colonized later, over seventh day of stay in a hospital. We did not observe any colonization by MRSA and VRE.

Key words: colonization of patients, multidrug-resistant bacteria