Ocena obciążenia pracą anestezjologicznego personelu pielęgniarskiego bloku operacyjnego o specjalności kardiochirurgicznej

Evaluation of the workload of nurse anesthetists working in the cardiac surgery specialty

Sylwia Krzemińska1, 2 | Magdalena Szetelnicka2 | Adriana Borodzicz1, 2 | Marta Arendarczyk1, 2 | Ewelina Bąk3

1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
3 Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Sylwia Krzemińska Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Barta 5, 50-618 Wrocław, e-mail: sylwia.krzeminska@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 02.11.2017

Zaakceptowano: 30.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017031

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(4):181–186

Streszczenie:

Wstęp Praca anestezjologicznego personelu pielęgniarskiego, realizującego świadczenia w pooperacyjnym oddziale kardiochirurgii oraz na kardiochirurgicznych salach operacyjnych, wiąże się z wieloma czynnikami wpływającymi negatywnie na zdrowie fizyczne. Pielęgniarki i pielęgniarze z oddziałów intensywnej terapii (OIT) oraz bloków operacyjnych (BO) są narażeni na duże obciążenie pracą. Personel pielęgniarski – w większości składający się z kobiet i pracujący 12 godzin w ciągu doby – znajduje się w grupie ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. Praca w wymuszonych pozycjach, przodopochyleniu, przy nienaturalnych wykrzywieniach kręgosłupa, a także podnoszenie zbyt dużych ciężarów, nadmierne przeciążanie podczas czynności pielęgnacyjnych i terapeutycznych wpływają na pogłębianie się problemu. Cel Celem badania była ocena stopnia obciążenia pracą poprzez analizę występowania niesprawności kręgosłupa w zakresie odcinka lędźwiowo-krzyżowego i szyjnego u pielęgniarek oraz pielęgniarzy anestezjologicznych pracujących na oddziale kardiochirurgii. Materiał i metody Grupa 102 pielęgniarek i pielęgniarzy z OIT i BO o specjalności kardiochirurgicznej została poproszona o wypełnienie kwestionariusza Oswestry Disability Index (ODI) i Neck Disability Index (NDI). Wyniki Wyniki wskazują, że 69,61% personelu pielęgniarskiego w momencie przeprowadzania badań odczuwało dolegliwości ze strony kręgosłupa. Umiarkowana niesprawność w obrębie odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa dotyczyła odpowiednio 18,6% i 19,6% badanych osób. U 53% ankietowanych występowała łagodna niesprawność szyjnego odcinka kręgosłupa, zaś u 80% – minimalna niesprawność odcinka lędźwiowego. Analizie porównawczej poddano grupy personelu pielęgniarskiego pracującego na kardiochirurgicznym odcinku pooperacyjnym Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Dziale Anestezji (Blok Operacyjny Kardiochirurgii). W wynikach otrzymanych w obu grupach nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. Wnioski 1. Anestezjologiczny personel pielęgniarski bloku operacyjnego o specjalności kardiochirurgicznej doświadcza dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, wynikających z obciążenia pracą fizyczną. 2. Fizyczne obciążenie zawodowe pielęgniarek/pielęgniarzy – związane m.in. z dźwiganiem pacjentów i wymuszoną pozycją stojącą – wpływa na nasilanie się dolegliwości ze strony kręgosłupa. 3. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w zakresie dolegliwości ze strony kręgosłupa między personelem pielęgniarskim pracującym na BO i na OIT.

Słowa kluczowe: anestezjologiczny personel pielęgniarski, ergonomia pracy, kardiochirurgia, obciążenie pracą, urazy kręgosłupa

Abstract:

Introduction We can find many factors affecting the physical health in the work environment of nurse anaesthetists which are working in the postoperative cardiac surgery unit and cardiac operating rooms. Nurses working in the intensive care unit and operating room are significantly exposed to a high workload. The staff includes mostly aging women, working 12 hours a day, which are at great risk of cervical and lumbar spine pain. Working in forced positions, anteversion, unnatural spine flexions, lifting overly-heavy weights and excessive overload during care and therapeutic work is all contributing to the intensification of the problem. Aim The aim of this work was to assess the extent of the workload through the assessment of the occurrence of spine dysfunction in the cervical and lumbosacral segment in nurse anesthetists working in cardiac surgery unit. Material and methods A group of 102 nurses working in the ICU (intensive care unit) and OR (operating room) were assessed with the Oswestry Disability Index (ODI) and Neck Disability Index (NDI). Results The results show that 69.61% of nurses felt spinal pain at the time of the study. The results also show that 69.61% of nurses felt spinal pain at least once. Minimal disability in the cervical and lumbar spine had 18.6% and 19.6% of the participants respectively. 53% of the examined nurses reported mild dysfunction of the cervical spine and 80% – minimal lumbar disability. We compared groups of nurses working in the postoperative cardiac surgery unit of the Clinical Department of Anesthesiology and Intensive Therapy as well as the Anesthesia Department (operating room). There were no statistically significant differences in the results between both groups. Conclusions 1. Nurse anesthetists working at the cardiac surgery unit suffer from pain in cervical and lumbosacral segment of spine. This is caused by high workload. 2. Mobilizing the patients and a forced standing position both affect the escalation of problems with the spine. As NDI grew, so did the value of ODI. 3. There was no statistically significant difference between the disability of the spine of nurses working in the operating room and the intensive care unit.

Key words: cardiac surgery, ergonomics, nurse anesthetist, spine injuries, workload