Ocena postawy lekarzy stomatologów wobec pacjentów zakażonych HIV

Assessment of dentists’ general attitude to wards HIV-infected patients

Martyna Biała1 | Michał Biały2 | Edyta Lelonek3 | Małgorzata Inglot4 | Brygida Knysz4

1 Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
4 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Martyna Biała Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

Wpłynęło: 16.11.2015

Zaakceptowano: 28.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015065

Forum Zakażeń 2016;7(1):9–12

Streszczenie: Wstęp Osoby HIV(+) podczas wizyt w gabinetach stomatologicznych niechętnie przyznają się do zakażenia wirusem, gdyż obawiają się odmowy przyjęcia. Natomiast lekarze stomatolodzy mają obawy związane z ryzykiem zainfekowania w trakcie leczenia pacjenta z HIV. Wydaje się, że ciągle wśród personelu medycznego wiedza na temat ryzyka zakażenia wirusami przenoszonymi drogą naruszenia ciągłości tkanek jest niezadowalająca. Skutkuje to odmową leczenia stomatologicznego osób zakażonych HIV. Cel pracy Celem niniejszej pracy była ocena postawy stomatologów wobec zakażonych pacjentów oraz wiedzy lekarzy dentystów na temat postępowania poekspozycyjnego. Materiał i metody Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie 374 stomatologów. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki Blisko 26% stomatologów zadeklarowało, że w czasie swojej praktyki dentystycznej zostało poinformowanych przez pacjenta o zakażeniu HIV. W tej grupie 9% respondentów przyznało, iż odmówiło leczenia osobie z tym wirusem. 63% badanych obawia się zakażenia HIV w gabinecie stomatologicznym, a blisko 46% ankietowanych było zdania, że osoby z HIV powinny być leczone w specjalnych gabinetach. Jedynie 36% dentystów stwierdziło, że słuszne jest prawo do utrzymywania anonimowości osób zakażonych. Blisko 92% stomatologów przyznało, iż w czasie ich pracy doszło do skaleczenia (zakłucia) narzędziem zanieczyszczonym krwią. Prawidłowy schemat postępowania poekspozycyjnego został wskazany przez 67% badanych. Wnioski Pomimo znacznie większej świadomości i wiedzy na temat HIV wśród lekarzy, wciąż obserwuje się trudności w komunikacji na linii lekarz–pacjent. Częste skaleczenia i zakłucia sprawiają, że zakażenia krwiopochodne HIV muszą być traktowane jako potencjalne ryzyko w każdej praktyce stomatologicznej.

Słowa kluczowe: ekspozycje zawodowe, HIV, zakażenia

Abstract: Introduction Patients are reluctant to admit they are HIV-positive during dental visit, because they fear refusal of treatment. In addition, dentists may be afraid about the risk of HIV infection during treatment of seropositive patients. It seems that knowledge about the risk of virus transmission after occupational exposure to potentially infectious material, is still unsatisfactory in many cases. This can lead to refusal of treatment of HIV-positive patient. Aim The aim of this study was to determine dentists’ general attitude to HIV infected patients and examine dentists’ knowledge about post-exposure procedures. Material and methods In study took part 374 dentists. The questionnaire survey results were statistically analyzed. Results Nearly 26% of dentists have been informed by patients about HIV infection. In this group, 9% of respondents admitted they refused to treat HIV-positive patients. Nearly 63% of dentists indicated that they are afraid of HIV transmission in the dental practice. About 46% of respondents said that HIV-positive patients should be treated in special clinic. Only 36% of dentists answered it is right that HIV-positive patients can decide whether they inform them about seropositivity. Nearly 92% of respondents admitted that they injured during dental practice. About 67% of dentists correctly indicated post-exposure procedures. Conclusions Despite greater HIV/AIDS awareness and knowledge among dentists, there are still observed difficulties in communication between doctors and HIV-positive patients. Frequent injuries among dentists cause HIV infection as a potential risk in every dental practice.

Key words: HIV, infection, occupational exposure