Ocena poziomu bólu porodowego – doniesienie wstępne

Analgesia and assessment of the level of pain – preliminary report

Karina Krupa1 | Dagmara Kasica1 | Marek Wojtaszek2 | Dorota Ozga2 | Edyta Niemczyk2

1 Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

2 Katedra Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

⇒ Dorota Ozga, Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, Tel.: 17 872 11 95

Wpłynęło: 07.03.2017

Zaakceptowano: 27.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017002

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(1):1–5

Streszczenie:

Wstęp W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby cięć cesarskich wykonywanych w analgezji przewodowej w trybie planowym. Pacjentki mają prawo do wyboru metody znieczulenia porodu, natomiast szpitale powinny monitorować jakość i sposób postępowania z bólem porodowym. Cel pracy Celem pracy była ocena poziomu bólu porodowego i poporodowego u kobiet rodzących naturalnie oraz przez cięcie cesarskie. Materiał i metody Badania przeprowadzono w okresie od 1 kwietnia do 1 maja 2015 roku na oddziałach położniczych w grupie 151 pacjentek. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się z 23 pytań. Wyniki 42% kobiet biorących udział w badaniu było w wieku ≥35 lat. Pacjentki w przedziale wiekowym 26–35 lat stanowiły 35%, natomiast pomiędzy 18. a 25. rokiem życia – 23%. 53% ankietowanych rodziło naturalnie i bez znieczulenia, 24,5% respondentek oceniło ból jako bardzo silny i wpływający niekorzystnie na psychikę. Według 96% ankietowanych rodzących naturalnie poziom bólu wynosił powyżej 4 punktów według NRS, natomiast do 4 punktów w przypadku cięcia cesarskiego. Poziom bólu po porodzie (zarówno cięcie cesarskie, jak i poród naturalny) był zdecydowanie niższy. Wnioski Zaleca się tworzenie Zespołów Leczenia Bólu oraz Poradni Bólowych w szpitalach, które objęłyby swoją opieką pacjentki oddziałów położniczych oraz promowałyby certyfikację „Szpital bez bólu”. Położne i/lub lekarze powinni prowadzić edukację dotyczącą możliwości analgezji porodu. W badanej grupie kobiet najczęściej występował ból o łagodnym i umiarkowanym nasileniu.

Słowa kluczowe: akceptacja, cesarskie cięcie, świadomość, wiedza, znieczulenie do porodu

Abstract:

Introduction The percentage of elective caesarean sections performed under spinal anesthesia has increased in recent years. Patients have the right to choose the type of labor analgesia, while hospitals are obliged to monitor the quality and method of labor pain management. Aim The aim of the study was to analyze the factors determining the choice of labor analgesia and to assess the severity of pain. Material and methods The study was conducted between April 1, 2015 and May 1, 2015 on 151 women, who stayed in obstetrics departments. Diagnostic surveys prepared by the authors and comprising of 23 questions were used. Results 42% of the enrolled patients were women at the age of 35 and more, 35% aging 26–35 years and 23% aging 18–25 years. 53% of the respondents underwent normal labor without anesthesia and 24.5% women assessed the pain as very severe and having a negative mental impact on the mother. In 96% of women, severity of pain during natural childbirth exceeded 4 points on the NRS, whereas women undergoing cesarean section assessed their pain at 4 points on the NRS. Severity of pain after a cesarean section and natural childbirth was significantly lower. Conclusions Awareness of anesthesia for childbirth depends on the place of residence of the respondents and requires education. Women in labor experienced fear associated with childbirth, which had an impact on the incidence of postpartum depression.

Key words: acceptance, awareness, caesarean section, knowledge, labor analgesia