Ocena procesu gojenia tkanek z zastosowaniem A-PRF u bliźniąt monozygotycznych

Assessment of tissue healing process using A-PRF in monozygous twins

Jacek M. Nowak | Klaudia Masłowska | Maciej R. Czerniuk | Wojciech Popowski

ORCID*: 0000-0002-4117-2920 | 0000-0002-5849-3763 | 0000-0002-6469-0181 | 0000-0003-3497-8085

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wojciech Popowski Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. S. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa, e-mail: wojtekpop@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 30.08.2019

Zaakceptowano: 22.09.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019030

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):7–11

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano ocenę regeneracji tkanek u bliźniąt monozygotycznych po zabiegu chirurgicznego usunięcia zęba. U jednego z bliźniąt po operacji zastosowano preparat fibryny bogatopłytkowej (A-PRF). W ocenie uwzględniono stężenie białka CRP oraz skalę VAS. Wyniki badań potwierdziły skuteczność A-PRF w zmniejszeniu miejscowych dolegliwości pozabiegowych.

Słowa kluczowe: A-PRF, białko C-reaktywne, regeneracja tkanek

Abstract: This paper presents the evaluation of tissue regeneration in monozygous twins after surgical tooth extraction. One of the twins received A-PRF after the procedure. The assessment included CRP protein levels and the VAS scale. The results of the study confirmed the effectiveness of A-PRF in reducing local post-operative ailments.

Key words: A-PRF, C-reactive protein, tissue healing