Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej

The evaluation of IL-6 prognostic usability in case of inflammatory reaction

Marek Wojtaszek | Elżbieta Mach-Lichota | Dorota Ozga

Katedra Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Marek Wojtaszek Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-310 Rzeszow, Tel.: (17) 872 11 95, Fax: (17) 872 13 58

Wpłynęło: 01.09.2014

Zaakceptowano: 12.11.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2014003

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):31–38

Streszczenie:

Zabiegi operacyjne, zależnie od rozległości oraz operowanej okolicy ciała, aktywują ściśle powiązane ze sobą reakcje składające się na charakterystyczną dla żywego organizmu odpowiedź na uraz. Procesy zachodzące w organizmie pod wpływem urazu obejmują reakcje: neuroendokrynologiczne, cytokinalno-immunologiczne, wodno-elektrolitowe i metaboliczne. Pomimo ogromnego postępu w medycynie, nadal nie udaje się w skuteczny sposob przewidywać i zapobiegać powikłaniom pourazowym i pooperacyjnym. Wtorne powikłania pourazowe – niezależnie od przyczyny – stanowią poważny, nieprzewidywalny problem wspołczesnej medycyny i są głownym powodem zgonow w tej grupie chorych. Dotychczasowe obserwacje kliniczne dowiodły, iż poziom cytokin w surowicy krwi u pacjentow z obrażeniami wielomiejscowymi wzrasta w zależności od miejsca urazu. Większość badań dotyczących odpowiedzi organizmu na uraz dowodzi jednoznacznie, iż reakcja zapalna odgrywa kluczową rolę zarowno w prawidłowym przebiegu pourazowym, jak i w poźniejszych powikłaniach. Interleukina 6 (IL-6) jest uznawana za najważniejszy czynnik inicjujący i regulujący rozmiar reakcji zapalnej, ale pomimo prowadzenia licznych badań dotyczących powyższych reakcji, wiele aspektow tego zagadnienia nadal pozostaje niewyjaśnionych.

Słowa kluczowe: IL-6, interleukina 6, operacja, reakcja zapalna, uraz

Abstract:

Surgical operations, depending on their expanse and localization, activate certain reactions which are strictly connected to one another. Together the reactions formulate a response to trauma that is very characteristic to a human organism. The processes taking place due to injury contain reactions such as: neuro-endocrinological, cytocinal, immunological, hydro- electrolite and metabolic ones. Despite a mammoth progress in medicine it is still impossible to foresee and prevent post-traumatic and post-surgical complications. Secondary complications, irrespectively of their cause, constitute a serious, unpredictable problem of contemporary medicine and are a main cause of death in this particular patient group. So far clinical observations have proven that a low level of cytokines in blood serum in patients with multiple injuries increases depending on the place of injury. The majority of research proves clearly that an inflammatory reaction to injury plays a vital part in both a proper course of post-traumatic treatment as well as when it comes to any possible future complication. Interleukin 6 is regarded the most important factor initiating and regulating the size of the inflammatory reaction, however, in spite of much research devoted to this topic many aspects of the issue remain unclear.

Key words: IL-6, inflammatory reaction, injury, interleukin 6, operation